Регулирането на електроенергийните пазари – пречка или необходимост

Автори

Ключови думи
регулиране; методи на регулиране; стимулиращо регулиране.

Резюме
През последните 30 години в световен мащаб се извършват радикални промени в организационната структура не електроенергийните пазари. Типичните за отрасъла вертикално интегрирани структури (ВИ) се разделят на малки по размер и независими помежду си дружества с цел стимулиране на конкуренцията. Основен момент при реформирането на електроенергийните пазари е създаването на регулаторен орган и регулаторни механизми, които да съпътстват процеса на либерализация на пазара. Но дали тези механизми и регулирането като цяло са необходими? Извеждането на конкретен отговор на този въпрос е и целта на настоящата статия. Обектът на разработката е регулира¬нето на енергийните пазари като метод за повишаване на ефективността на дружествата и работата на пазара. Предмет на изследването са раз-личните регулаторни механизми, използвани в електроенергийните пазари в ЕС и в България. Извършеният анализ, дава основанието да опре-делим необходимостта от регулирането на електроенергийните пазари за обективна. Регулиране трябва да се прилага в два от четирите сегмента на пазара, а именно при преноса и разпределението на електроенергията. Прилагането му в останалите два сегмента, производство и доставка, трябва да бъде ограничено до минимум.

JEL Класификатор: L51, D42
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Банковата сигурност – основни проявления и аспекти

    В статия се поставя за цел да се изследват предизвикателствата пред банковата сигурност в началото на новото хилядолетие, като особен акцент се поставя върху новите проявления на заплахи за нормалното функциониране на банковите институции. В този аспект изпъква и изследователската теза, че заплахите за банковата сигурност отразяват промените в ...

  • Тенденции в развитието на финансовите параметри на банките в България (2008 – 2015 г.)

    Кредитирането и влогонабирането са ключови за кредитните институции операции, които имат голямо значение за постига¬нето на ефективност в банковата дейност. Тя от своя страна следва да бъде измерена количествено, възможност за което предоставят редица известни в банковата теория и практика коефициенти. В тази насока обект на анализ в разработката ...

  • Някои основни въпроси относно осигуряването на платежоспособност в предприятието

    Показателите за ликвидност са едни от най-често използваните и популярни финансови индикатори за платежоспособността в предприятието. Освен най-често прилаганите коефициенти за ликвидност, финансовият цикъл предоставя допълнителна възможност за измерване на срока на обращаемост на активите и платежоспособността на предприятието. Целта на ...