• Таня Горчева
  Градовете като привлекателна туристическа дестинация
  Резюме: Изследването на големите градски центрове като туристически дестинации се извършва от различни гледни точки. Анализирането им е значимо, тъй като те са носители на важни характеристики за избора на дестинацията и нейната привлекателност. Посочените аргументи се разгръщат в първия параграф на изложението, където се извършва и постановката на самото изследване. Във втория параграф се извежда дефиниция на понятието „градска туристическата дестинация” и се определят съдържателните елементи. Те имат значение за формирането на концептуални и практически модели за повишаване на нейната привлекателност. Съответно в третия и четвъртия параграфи на разработката се дава кратко описание и се прилага методика, основана на „Глобалния индекс за привлекателност на градовете” (The Global Power City Index), за да се анализира класацията на десетте най-привлекателни градски туристически дестинации в света за 2014 г.
 • Таня Горчева
  Реализация на концепцията за устойчивост в управлението
  JEL: D21, L26
  Резюме: Концепцията за устойчиво развитие на бизнеса, прилагана като модел на управление, дава възможност за мултиплициране на положителните резултати от функционирането на бизнеса. Основна цел на разработката е да се проследят формите за реализация на устойчивия мениджмънт по нива на функционирането на бизнеса. За да стане възможно това, се разкрива същността и значението на устойчивия мениджмънт. Идеята за прилагането на устойчивия мениджмънт има интердисциплинарен и мултикултурен характер, който се свързва с икономически просперитет, екологосъобразен начин на живот и социалната отговорност на всички участници в бизнеса, както и на по-широк кръг от обществени групи. В разработката се прави обзорен анализ върху основните форми на реализация на устойчивия мениджмънт, а именно: като стандарт, действащ със силата на национален закон; като добра практика, водеща до повишаване на конкурентоспособността на предприемачеството; като международно споразумение по силата на постигнато единство при реализирането на значими проекти.
 • Таня Горчева
  Реформирането на общата селскостопанска политика и ползите за България
  Резюме: В настоящата статия се засягат проблеми, свързани с еволюцията и процесите на реформиране на общата селскостопанска политика – ОСП (Common Agricultural Policy, CAP) на ЕС. Провежда се ретроспективен анализ с цел очертаването на положителните и отрицателните страни във въздействието на ОСП върху развитието на селското стопанство в Европа като цяло и в частност на сектора у нас. Това позволява да се изведат ползите, които нашата страна може да извлече от прилагането, вземайки под внимание промените в правилата и във въздействието на инструментите на посочената политика. Прави се преглед на постигнатото през програмния период 2007 – 20013 г. в резултат на прилагането на ОСП у нас. Извеждат се очакванията за българското селско стопанство за новия програмен период в резултат от промените в политиката, внесени от ЕК.
 • Таня Горчева
  Състояние и проблеми на българския туристически продукт на европейския пазар
  Резюме: В статията се подлага на анализ състоянието на предлагането на туристически продукти и услуги, свързани с дестинация „България”. Целта се постига с помощта на ситуационен анализ, при който се разкриват пазарните позиции, които българските туристически продукти заемат в обхвата на Европа. Обект на изследване е характерът и спецификата на предлагането на български туристически продукт, а предметът се свързва с взаимодействието „търсене–предлагане” на туристически продукти за дестинация „България” в контекста на проблемите в туризма като стопанска дейност у нас. В статията също така се разкриват шансовете за успех въз основа на критичен подход върху постигнатите резултати през периода 2001-2011г. Засягат се проблеми, свързани с характера и структурата на българския туристически продукт; спецификата на предлагането на отделните емитивни пазари за дестинация “България”; особеностите на предлагането по отношение отделните елементи на туристическите пакети за организирани пътувания към нашата страна.