Година 2023, Брой 4

Дата на издаване

19.12.2023 г.

Съдържание

 • Методи Кънев
  ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА РЕАЛНОСТ, ТЕОРИЯТА И ОБУЧЕНИЕТО ПО ИКОНОМИКА
  Резюме: Статията е опит да се защити тезата, опряна на максимата на Сенека, че настоящето трябва да изправя миналото и да предвижда бъдещето. Използва се по-широка социаликономическа парадигма. На тази основа се анализират същността на... Статията е опит да се защити тезата, опряна на максимата на Сенека, че настоящето трябва да изправя миналото и да предвижда бъдещето. Използва се по-широка социаликономическа парадигма. На тази основа се анализират същността на обществената и вчастност на икономическата реалност; надскочената от времето доминация на икономическите съображения и нуждата от по-разгърнато обучение по икономика. Накрая е изведено решението на проблема чрез надграждане на традиционните икономически научно-учебни дисциплини с интердисциплинарни знания.
 • Антонио Дичев
  ДИСКРИМИНАЦИОННА СПОСОБНОСТ ПРИ ОЦЕНКАТА ЗА ВЕРОЯТНОСТ ОТ НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ ПОСРЕДСТВОМ НЯКОИ АЛГОРИТМИ ЗА МАШИННО САМООБУЧЕНИЕ
  Резюме: Изследването прави опит да подчертае значението и добавената стойност на някои алгоритми за машинно самообучение при оценяването на вероятността от неплатежоспособност. Резултатите от изследването акцентират върху допълнителната... Изследването прави опит да подчертае значението и добавената стойност на някои алгоритми за машинно самообучение при оценяването на вероятността от неплатежоспособност. Резултатите от изследването акцентират върху допълнителната дискриминационна способност, но са налице съществени и множество други аспекти от прилагането на машинното самообучение за оценка на кредитния риск. Тези аспекти могат да бъдат обособени като конкретни възможности и предизвикателства. По отношение на дискриминационната способност при използваната извадка резултатите свидетелстват за превъзходството на машинното самообучение спрямо традиционно установените и познати модели. За отделните бизнес организация с експозиция към кредитния риск това би могло да допринесе до по-малко кредитни загуби при по-голям обем от бизнес операции.
 • Йордан Йорданов
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ВЪВ ФАЗАТА НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ПРИ СТАРОСТ ОТ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
  JEL: G23, G28, J1
  Резюме: Структурирането на пенсионния модел, изследването на неговите характеристики и параметри, а наред с това и пенсионните про¬дукти, тяхната роля и възможности да гарантират дългосрочна социална сигурност в среда на... Структурирането на пенсионния модел, изследването на неговите характеристики и параметри, а наред с това и пенсионните про¬дукти, тяхната роля и възможности да гарантират дългосрочна социална сигурност в среда на социално-икономически и демографски предизвикателства, се очертават като значима и актуална тематична област. В разработката се акцентира върху представянето на структурата, режима, параметрите на осигуряване, пенсионните продукти и модела на функциониране на осигуряването в универсален пенсионен фонд. Достига се до извода, че преобладаваща част от плащанията към първите пенсионери са разсрочени с период на получаване до три години, а пожизнените плащания са много малка част. Този факт поставя под въпрос степента на социална сигурност, а оттам и възможностите на втори стълб на многоколонния пенсионен модел да изпълни поетите обществени ангажименти и да отговори на личните очаквания. Очертани са възможности за нарастване дела на пенсионерите с пожизнени пенсии и намаляване на тези със срочни и еднократни плащания, което от своя страна ще доведе до дългосрочна, а в същото време и по-висока социална сигурност на българските пенсионери.
 • Венцислав Диков
  ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯТ КАПИТАЛ И ПАЗАРНАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА
  JEL: G32, J24
  Резюме: Създаването на стойност е водеща стойност пред опериращите на капиталовите пазари икономически агенти. Обект на изследване са нематериалните дълготрайни активи на фирмата като изразител на нейния интелектуален капитал. Предмет на... Създаването на стойност е водеща стойност пред опериращите на капиталовите пазари икономически агенти. Обект на изследване са нематериалните дълготрайни активи на фирмата като изразител на нейния интелектуален капитал. Предмет на статията са актуалните проблеми на оценка на влиянието на интелектуалния капитал върху борсовата капитализация на публичните компании по примера на БФБ – София. Изследователската хипотеза, която се тества, се формулира, както следва: Динамиката в счетоводната рентабилност може да се обясни с промени в записванията на интелектуалния капитал, за което свидетелстват научни изследвания, имащи своето еволюционно развитие в тео-рията и практиката. Целта е да се направи критичен преглед на литературата за интелектуалния капитал, създаването на стойност и рентабилността на фирмата с идентифициране на позитивни примери от БФБ–София за влияние на промените в интелектуалния капитал върху пазарната капитализация на публичните дружества.
 • Андрей Захариев, Атанас Атанасов, Галина Чиприянова
  ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ – ФАКУЛТЕТИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И 70-ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ
  Резюме: С тържествено съвместно заседание на Факултетните съвети факултет „Финанси” и факултет „Стопанска отчетност” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” отбелязаха 70 години от своето основаване. Президиумът на Народното събрание с Указ №... С тържествено съвместно заседание на Факултетните съвети факултет „Финанси” и факултет „Стопанска отчетност” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” отбелязаха 70 години от своето основаване. Президиумът на Народното събрание с Указ № 289 от 20 август 1953 г. разпределя и прегрупира специалностите във Висшия финансово-стопански институт в гр. Свищов, считано от 1 септември 1953 г., в два факултета – “Финансово-статистически” и “Счетоводен”. Факултетите сменят имената си – последователно “Финансово-статистически” (1953 г.), “Финансово-икономически” (1973 г.) и “Финансов факултет” (1993 г.), съответно – “Счетоводен” (1953 г.), “Отчетно-икономически” (1973 г.) и факултет “Стопанска отчетност” (1993 г.). Целта, която се поставя в настоящата статия, е да се представят резултатите от отбеляз¬ването на 70-ата годишнина на факултети „Финанси“ и „Стопанска отчетност“ в СА „Д. А. Ценов“ чрез организирането и провеждането на престижен международен научен форум.