• Константин Колев, Мая Цоклинова
  ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ОСНОВНИ СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАЗМЕРА НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
  Резюме: Един от сериозните обществени въпроси от години е свързан с размера на държавните разходи и държавните приходи и формирания държавен бюджет. Последното определя размера на държавната намеса в икономиката и предоставените от държавата публични блага. Върху растежа на държавните разходи влияят различни фактори както от страна на търсенето на публични блага, така и от страна на предлагането. В този контекст в настоящата статия авторовият интерес е фокусиран върху изследване на зависимостта между основни социално-демографски характеристики на населението и размера на държавните разходи за со¬циално осигуряване и подпомагане. Ръководната за изследването работна хипотеза е, че между държавните разходи за социално осигуряване и подпомагане в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), членки на Европейския съюз (ЕС) и основни социално-демографски характе¬ристики на населението съществува положителна връзка. Проверката на хипотезата се осъществява в следната последователност: първо, на базата на проучване на литературни източници се обосновават количествени показатели, отразяващи основни социално-демографски характеристики на населението; второ, на базата на възприетите показатели се изчисляват социално-демографски индекси за страните от ЦИЕ членки на ЕС; трето, измерване чрез коефициента на К. Пирсън на връзката между държавните разходи за социално осигуряване и подпомагане и социално-демографските индекси. Работната хипотеза е потвърдена, тъй като е установено, че между изследваните променливи през всяка една година от анализирания период 2017–2021 г. съществува положителна връзка. Стойностите на коефициента на корелация през периода 2017–2021 г. в хронологичен ред са, както следва: 0,7336; 0,7128; 0,7011; 0,7063; 0,7068.
 • Пламен М. Павлов
  ИЗОБРЕТАТЕЛСКА И ПАТЕНТНА АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012–2017 ГОДИНА
  JEL: 034, 031
  Резюме: Патентите предоставят сериозна защита за изобретателите, като по този начин им позволяват, от една страна, по-бързо да възвърнат направените разходи, а от друга, да си извоюват по-голям пазарен дял или да защитят вече съществуващите позиции в конкурентната среда. Във връзка с това целта на статията е да се установят динамиката и тенденциите в изобретателската активност, реализирана от наши и чужди заявители, и на тази база да се направят полезни за бизнеса изводи и насоки. Изследването е базирано на системния подход, като са анализирани данни от информационните масиви на Патентното ведомство на Република България за периода 2012–2017 година. Изследването показва, че България представлява интерес за притежателите на патенти предимно от ЕС, САЩ, Швейцария и Япония. От друга страна, българските заявители на са достатъчно активни в изобретателската активност, което се отразява на конкурентоспособността на националната икономика.
 • Нигохос Канарян
  ПРЕЦИЗИРАНЕ НА КОРЕКЦИИТЕ НА ПАЗАРНИТЕ МНОЖИТЕЛИ ЗА ОПЕРАТИВНА ЕФЕКТИВНОСТ
  JEL: G12, G30
  Резюме: Изследването е свързано с една от спецификите на приложението на пазарния подход. При прилагане на методите на пазарния подход избраните предприятия за аналози трябва да имат сходни оперативни и финансови характеристики с оценяваното предприятие. Международните стандарти за оценяване (2017) изискват, оценителите да направят корекции на използваните множители. Касърова, Праматарска и Лазарова (2009) и Тодоров (2015) предлагат метод за корекция на пазар¬ните множители за странови риск и ефективност, когато пазарният подход се прилага в условията на формиращите се пазари. Ние прецизираме предложения от тях подход за корекции, като премахваме присъщите му рестрикции.
 • Андрей Захариев
  Финансовата наука в променяща се Европа – предизвикателства и перспективи
  Резюме: С отбелязването на 65-годишнината от създаването на първата българска академична катедра по финансови науки (7–8 април 2017 г.) в СА „Д. А. Ценов” – Свищов се даде достойна оценка и се откри дебат за съграденото през годините, предизвикателствата пред настоящето и перспективите за развитие в бъдещето. Проведената международна научнопрактическа конференция на тема: „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа” регистрира подобаващ интерес от страна на български и чуждестранни учени, работещи в областта на финансите, както и от представители на финансовата практика. Участие в научния форум взеха 104 души от седем държави и два континента, с 92 доклада по проблемите на корпоративните финанси, инвестициите, публичните финанси, банковото дело и макрофинансовата политика. Катедрата – домакин подготви шест пленарни доклада чрез нейни представители в шестте йерархични нива на академичното развитие: студенти, докторант, асистент, главен асистент, доцент и професор.