• Рая Бисерова Драгоева
  ВЛИЯНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
  JEL: H41, I21
  Резюме: Образованието е ключова област в обществения живот, чиято функция е да осигурява висококвалифициран човешки капитал. Раз¬витието на сферата образование е непосредствено свързано с финансирането на разходите за обучение, изследвания и иновации. Разпространението на епидемията от COVID-19 постави множество въпроси пред държавното управление на страните и наложи търсене на рационални решения, с които се цели бързо и ефективно преодоляване на социалните и икономическите проблеми. Една от областите със стратегическо значение за по-лекото преодоляване на последиците от пандемията е образованието. То е важна част от социалната сфера, в която се осъществява получаването на възпитание, обучение и придобиване на знания, умения.
 • Ангел Ангелов
  ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС: КЛЪСТЕРЕН АНАЛИЗ
  Резюме: Настоящата статия цели да представи ангажираността на страните – членки на ЕС по отношение на провежданата от тях политика в областта на образованието. Основни моменти в статията са отчитане на значимостта от инвестиране в човешки капитал и доколко държавата се справя в ролята си на такъв „инвеститор“. Посредством клъстеризация на наличните данни в статията са диференцирани определени групи от страни в рамките на ЕС съобразно политиката на правителствата по финансирането на образователните услуги.