• С. Данилина
  Виртуалност на фиктивния капитал в съвременните условия
  Резюме: В статията се обсъжда „финансиализацията“- процесът на преобразуване на финансовия капитал във фиктивен и виртуален капитал и отделянето му от реалния производствен сектор. Отбелязва се огромният му растеж във финансовия сектор през последните десетилетия на 20. век и началото на новия век и нарастващото сегментиране на финансовите инструменти, като последица от финансовите иновации, насочени, наред с други неща, към заобикаляне на регулаторните дейности на държавата. Тези дейности увеличават своето влияние върху тенденциите в реалния и финансовия сектор, водещи до създаването на условия за възникване на финансови кризи и финансови „балони“. Изследва се пазарът на деривативните ценни книжа, неговата динамика и въздействието му върху икономиката на Украйна.
 • Любомир Димитров
  ПОРТФЕЙЛЕН ПОДХОД ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
  Резюме: Разработката разглежда възможността за подобряване на характеристиките риск – доходност на международен портфейл от инвестиционни жилищни имоти чрез включването на офшорни недвижимости. Изхожда се от гледната точка на американския инвеститор. Първо се формира индексът DOKHPI, който служи за измерване на промените в пазарните цени на жилищата на Каймановите острови. След добавяне на доходите от наемна дейност, прогнозираните стойности за годишната доходност от преки инвестиции в недвижима собственост се включват в смесен портфейл, съставен от американски и кайманови жилищни активи. Чрез съставянето на ефективен фронт и корелационна матрица сe доказват ползите от инвестирането в офшорни недвижими имоти.
 • Нигохос Канарян
  ПРЕЦИЗИРАНЕ НА КОРЕКЦИИТЕ НА ПАЗАРНИТЕ МНОЖИТЕЛИ ЗА ОПЕРАТИВНА ЕФЕКТИВНОСТ
  JEL: G12, G30
  Резюме: Изследването е свързано с една от спецификите на приложението на пазарния подход. При прилагане на методите на пазарния подход избраните предприятия за аналози трябва да имат сходни оперативни и финансови характеристики с оценяваното предприятие. Международните стандарти за оценяване (2017) изискват, оценителите да направят корекции на използваните множители. Касърова, Праматарска и Лазарова (2009) и Тодоров (2015) предлагат метод за корекция на пазар¬ните множители за странови риск и ефективност, когато пазарният подход се прилага в условията на формиращите се пазари. Ние прецизираме предложения от тях подход за корекции, като премахваме присъщите му рестрикции.
 • Стоян Проданов, Цветан Павлов
  Сравнителен анализ на водещи модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението
  JEL: G12, G14
  Резюме: В разработката се анализира в дълбочина същността на рационалните модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението (consumption-based asset pricing models) и се извеждат най-перспективните съвременни тенденции в областта. Първоначално е представена концептуалната рамка на моделите, обвързващи макроикономически и финансови зависимости, и е развита математическата ос-нова на класическия CCAPM. След това са изведени водещите подходи за модификация на базовия модел, преодоляващи част от неговите недостатъци. Анализирани са предимствата, недостатъците и способността на съвременните модели, базирани на потреблението, да пресъздадат емпиричните зависимости в доходността и риска на финансовите активи. Водещият извод от статията е, че все още липсва убедителен, консенсусен рационален модел, който пресъздава в достатъчна степен характеристиките на финансовите пазари. От иконометрична гледна точка, най-близо в това начинание е моделът на дългосрочния риск на Bansal и Yaron (2004) и неговите модификации.