• Андрей Захариев
  75 ГОДИНИ НАУЧНА ТРИБУНА ЗА НАРОДНОСТОПАНСКИ РАСТЕЖ
  JEL: B20, B41
  Резюме: Списание „Народностопански архив” е научно икономическо издание, което излиза без прекъсване вече 75 години. Като научна трибуна за народностопански растеж то неотменно се отпечатва в Академично издателство „Ценов“, администрира и финансира от СА „Д. А. Ценов“. За тези 75 години (до бр. 3 / 2020 год.) в списанието са публикувани 2637 статии на автори от над 20 държави и над 100 научни организации, висши училища и институции. Списанието излиза с 4 броя годишно в хартиен и електронен формат, на български и английски език (под името „Economic Archive), като се индексира в шест международни библиографски бази данни. Неговият електронен архив (https://www2.uni-svishtov.bg/NSArhiv/) поддържа пълнотекстов двуезичен свободен достъп до всички статии от 2013 год., а чрез ресурсите на Централно- и Източноевропейската онлайн библиотека (CEEOL) са достъпни всички статии от 2008 год. През последното десетилетие в четири издателски години списанието е съфинансирано на база одобрени проекти на Редакционния съвет пред Фонд „Научни изследвания“ по конкурсни процедури „Българска научна периодика“.
 • Мирослав Димитров, Анатоли Андреев
  РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ
  JEL: B41, B49
  Резюме: В настоящата статия е направен опит за научна обосновка и анализ, чиято цел е определяне ролята на енергийната политика в решенията и перспективите за развитие на отрасъл енергетика – влияние, ползи и недостатъци. Поради това предмет на разглеждане е прилаганата политика в отрасъл енергетика, която е използвана като инструмент за гарантиране на енергийната сигурност. Обектът е Европейският съюз като цяло и нашата страна – Република България. В изпълнение на това сме направили ретроспективен анализ за същността на енергийната политика, като подробно сме анализирали използването на законовите начини, рамки и механизми като инструмент в енергийната политика на ЕС, на Република България, които целят гарантиране на енергийната им сигурност. В този анонс под внимание поставяме ефекта и резултатността от използването на този вид инструменти от гледна точка на отрасловата политика на енергетиката, която ни предоставя изражението и отражението от водената настояща енергийна политика, на перспективите за гарантиране на енергийната сигурност, като във всички тях изследваме фун