РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ

Автори

Ключови думи
законови инструменти, законови механизми, енергийна политика, енергийна сигурност, отраслово развитие на енергетиката.

Резюме
В настоящата статия е направен опит за научна обосновка и анализ, чиято цел е определяне ролята на енергийната политика в решенията и перспективите за развитие на отрасъл енергетика – влияние, ползи и недостатъци. Поради това предмет на разглеждане е прилаганата политика в отрасъл енергетика, която е използвана като инструмент за гарантиране на енергийната сигурност. Обектът е Европейският съюз като цяло и нашата страна – Република България. В изпълнение на това сме направили ретроспективен анализ за същността на енергийната политика, като подробно сме анализирали използването на законовите начини, рамки и механизми като инструмент в енергийната политика на ЕС, на Република България, които целят гарантиране на енергийната им сигурност.

В този анонс под внимание поставяме ефекта и резултатността от използването на този вид инструменти от гледна точка на отрасловата политика на енергетиката, която ни предоставя изражението и отражението от водената настояща енергийна политика, на перспективите за гарантиране на енергийната сигурност, като във всички тях изследваме фун

JEL Класификатор: B41, B49
Кодове на научна квалификация:
Страници: 25
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И КРИЗИСНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА ОСНОВА В БЪЛГАРИЯ

    Целта на настоящото изследване е да представи кризисните въздействия върху данъчната основа на фискалните постъпления през погледа на данъчно задължените лица в процеса на икономическото възстановяване на страната след пандемията. Приложеният метод на изследване е анкетно проучване сред физически и юридически лица и последваща обработка на данните ...

  • ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ОСНОВНИ СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАЗМЕРА НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

    Един от сериозните обществени въпроси от години е свързан с размера на държавните разходи и държавните приходи и формирания държавен бюджет. Последното определя размера на държавната намеса в икономиката и предоставените от държавата публични блага. Върху растежа на държавните разходи влияят различни фактори както от страна на търсенето на ...

  • МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА

    Целта е разработване на маркететинг стратегия на Регионална библиотека ''Любен Каравелов'' – Русе. Средствата за адекватно развитие и оцеляване на изследваната библиотека като цяло не достигат. Държавните и общинските институции и структури, като ключови финансови и др. партньори, нямат устойчиви политики и дългосрочна визия за развитие на ...