• Петко Ангелов
    Тенденции в развитието на финансовите параметри на банките в България (2008 – 2015 г.)
    JEL: G21, G24
    Резюме: Кредитирането и влогонабирането са ключови за кредитните институции операции, които имат голямо значение за постига¬нето на ефективност в банковата дейност. Тя от своя страна следва да бъде измерена количествено, възможност за което предоставят редица известни в банковата теория и практика коефициенти. В тази насока обект на анализ в разработката е доходността, печалбата и рентабилността на банките от първа и втора група в България, чрез които се измерва банковата ефективност. Целта на изследването е да се анализира банковата ефективност за периода 2008 – 2015 г. на основата на анализ на базови коефициенти, с установяване на конкретни стойности за двете групи банки. В резултат на изследването се очертават тенденциите по отношение ефективността на банковата дейност в България и се посочват причините за това.