Тенденции в развитието на финансовите параметри на банките в България (2008 – 2015 г.)

Автори

Ключови думи
Банкова ефективност, търговските банки в България, доходност, печалба, рентабилност, риск

Резюме
Кредитирането и влогонабирането са ключови за кредитните институции операции, които имат голямо значение за постига¬нето на ефективност в банковата дейност. Тя от своя страна следва да бъде измерена количествено, възможност за което предоставят редица известни в банковата теория и практика коефициенти. В тази насока обект на анализ в разработката е доходността, печалбата и рентабилността на банките от първа и втора група в България, чрез които се измерва банковата ефективност. Целта на изследването е да се анализира банковата ефективност за периода 2008 – 2015 г. на основата на анализ на базови коефициенти, с установяване на конкретни стойности за двете групи банки. В резултат на изследването се очертават тенденциите по отношение ефективността на банковата дейност в България и се посочват причините за това.

JEL Класификатор: G21, G24
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Регулирането на електроенергийните пазари – пречка или необходимост

    През последните 30 години в световен мащаб се извършват радикални промени в организационната структура не електроенергийните пазари. Типичните за отрасъла вертикално интегрирани структури (ВИ) се разделят на малки по размер и независими помежду си дружества с цел стимулиране на конкуренцията. Основен момент при реформирането на електроенергийните ...

  • Банковата сигурност – основни проявления и аспекти

    В статия се поставя за цел да се изследват предизвикателствата пред банковата сигурност в началото на новото хилядолетие, като особен акцент се поставя върху новите проявления на заплахи за нормалното функциониране на банковите институции. В този аспект изпъква и изследователската теза, че заплахите за банковата сигурност отразяват промените в ...

  • Дълготрайни биологични активи – особености и проблеми при отчитането им

    В статията се разглеждат особеностите на дълготрайните биологични активи при тяхното оценяване, отчитане, данъчно третиране и оповестяване. Целта е, въз основа на анализ на правилата и подходите за отчитане на дълготрайните биологични активи в съответствие със СС 41 Селско стопанство и МСС 41 Земеделие, да се очертаят възможностите за създаване и ...