• С. Данилина
  Виртуалност на фиктивния капитал в съвременните условия
  Резюме: В статията се обсъжда „финансиализацията“- процесът на преобразуване на финансовия капитал във фиктивен и виртуален капитал и отделянето му от реалния производствен сектор. Отбелязва се огромният му растеж във финансовия сектор през последните десетилетия на 20. век и началото на новия век и нарастващото сегментиране на финансовите инструменти, като последица от финансовите иновации, насочени, наред с други неща, към заобикаляне на регулаторните дейности на държавата. Тези дейности увеличават своето влияние върху тенденциите в реалния и финансовия сектор, водещи до създаването на условия за възникване на финансови кризи и финансови „балони“. Изследва се пазарът на деривативните ценни книжа, неговата динамика и въздействието му върху икономиката на Украйна.
 • Ивайло Николаев Маринов
  ТРАНСГРАНИЧНА ЕКСПАНЗИЯ В СЕКТОР „БЪРЗИ“ КРЕДИТИ (ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ)
  JEL: F36, G29
  Резюме: Сектор „бързи кредити“ е отрасъл за опериране на микрофинансовите институции. Техният небанков характер обаче поставя завишени изисквания към финансовия мениджмънт както при набирането на капитал, така и при отпускането на кредити, особено от категорията „бързи кредити“. В терминологичен план ние дефинираме като сектор „бързи кредити“ всяка икономическа дейност, която в условията на съответна регулаторна рамка позволява на небанкова финансова институция да предоставя необезпечени (краткосрочни) кредити на клиенти срещу съответно възнаграждение под формата на лихви и такси при поемане на съответен риск. В резултат на изследването се потвърждава, че секторът на бързите кредити е специфичен сегмент на финансови услуги, който се подчинява на национални регулации и създава пазарна ниша, която е производна на банковото потребителско кредитиране, но предлага кредитни продукти с потребителски предимства, осигуряващи рентабилност и възвръщаемост, независимо от конкуренцията на търговските банки. В основата на успешния финансов мениджмънт на тези дружества е развитието на скоринг модели за оценка на риска от неплащане на усвоените „бързи кредити.
 • Нено Павлов, Радослав Габровски
  ФРАГМЕНТИ ОТ ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА ОСНОВОПОЛОЖНИКА НА АКАДЕМИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Целта на статията е да се отбележи и отдаде почит на паметта на забележителния професионалист – учен и практик – проф. д-р. Велеслав Гаврийски. Разработката се фокусира предимно върху най-значимите факти и събития от неговата биография. Освен солидното му образование в престижни университети у нас и в чужбина, в нея се подчертава фактът, че той е основният инициатор, съосновател и първи ръководител на единствената в България катедра по застрахователно дело. Подчертава се още, че проф. В. Гаврийски пръв разработва на българска основа теорията (икономиката) на застраховането, на презастраховането и на застрахователното право. В това отношение забележителна негова заслуга е написването на първите фундаментални университетски учебници и ръководства в тези направления. В знак на признателност за подпомагането и развитието на проспериращ национален застрахователен и осигурителен бизнес през 1996 г., в памет на забеле-жителния учен, бе учредена Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”.