• Александрина Александрова
    ЕВРОПЕЙСКА ДАНЪЧНА ПРАКТИКА ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДДС – АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ
    Резюме: Европейският съюз е сред най-мащабните наднационални икономически и интеграционни структури, чийто основен приоритет е създаване на предпоставки за свободното движение на капитали, стоки и работна сила в рамките на единния пазар. Данъчното облагане е един от най-сложните и противоречиви проблеми на икономическата политика на съюза, тъй като данъците са основен източник на бюджетни приходи и от тяхната величина в голяма степен зависят бюджетната и социалната политики както на конкретната държава – членка, така и на общността. В качеството си на основен бюджетен приходоизточник, както за националните, така и за европейската фискални системи, данък върху добавената стойност поражда необходимост от задълбочено проучване и анализ на спецификата в регламентацията му и размера на приложимите в съюза данъчни ставки.
  • Петко Ангелов
    ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И КРИЗИСНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА ОСНОВА В БЪЛГАРИЯ
    Резюме: Целта на настоящото изследване е да представи кризисните въздействия върху данъчната основа на фискалните постъпления през погледа на данъчно задължените лица в процеса на икономическото възстановяване на страната след пандемията. Приложеният метод на изследване е анкетно проучване сред физически и юридически лица и последваща обработка на данните в среда IBM SPSS. Получените резултати потвърждават спецификата на въздействията, като интензитет и посока, на разнообразни макроикономически фактори в диапазона от кризи до възможности за икономическо възстановяване. С най-ерозиращо влияние върху данъчната основа в България, представена чрез намаление на продажбите, е пандемията, следвана от политическата нестабилност в страната и войната в Украйна. Като позитивна се отличава оценката на респондентите по отношение мерките за подкрепа на бизнеса в условията на пандемията и възможностите пред данъчно задължените лица при приемането на страната в еврозоната.