ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И КРИЗИСНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА ОСНОВА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
добавена стойност, данъчна основа, кризисни фактори, дескриптивна статистика

Резюме
Целта на настоящото изследване е да представи кризисните въздействия върху данъчната основа на фискалните постъпления през погледа на данъчно задължените лица в процеса на икономическото възстановяване на страната след пандемията. Приложеният метод на изследване е анкетно проучване сред физически и юридически лица и последваща обработка на данните в среда IBM SPSS. Получените резултати потвърждават спецификата на въздействията, като интензитет и посока, на разнообразни макроикономически фактори в диапазона от кризи до възможности за икономическо възстановяване. С най-ерозиращо влияние върху данъчната основа в България, представена чрез намаление на продажбите, е пандемията, следвана от политическата нестабилност в страната и войната в Украйна. Като позитивна се отличава оценката на респондентите по отношение мерките за подкрепа на бизнеса в условията на пандемията и възможностите пред данъчно задължените лица при приемането на страната в еврозоната.

JEL Класификатор: H24, H25, H26
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ТЕЖЕСТ ВЪРХУ ТРУДА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    Трудът и генерираният от него доход са основен обект на данъчно облагане в съвременния свят. Това поставя под въпрос провежданата фискална политика с оглед осигуряване на устойчивост на пазара на труда и постигане на устойчивост в управлението на държавните бюд-жети. Регулирането на тежестта, която се понася от труда като фактор на производство, е ...

  • РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ

    В настоящата статия е направен опит за научна обосновка и анализ, чиято цел е определяне ролята на енергийната политика в решенията и перспективите за развитие на отрасъл енергетика – влияние, ползи и недостатъци. Поради това предмет на разглеждане е прилаганата политика в отрасъл енергетика, която е използвана като инструмент за гарантиране на ...

  • ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ОСНОВНИ СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАЗМЕРА НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

    Един от сериозните обществени въпроси от години е свързан с размера на държавните разходи и държавните приходи и формирания държавен бюджет. Последното определя размера на държавната намеса в икономиката и предоставените от държавата публични блага. Върху растежа на държавните разходи влияят различни фактори както от страна на търсенето на ...