• Петя Василева
  Актуални предизвикателства пред офшорния бизнес
  JEL: H26
  Резюме: Офшорният бизнес е част от финансовия пейзаж и светът на парите трудно може да бъде представен без него. Дотолкова сме свикнали с офшорките, колкото както светът през 18-ти и 19-ти век при¬емаше робския труд за нещо нормално и естествено. Но, разбира се, както робството, така и офшорните центрове са обречени на постепенно отмиране, тъй като тяхната функцията е паразитна. Според изследване на световната организация Оксфам чрез офшорни компании се избягват почти 200 млрд. долара данъци годишно. На практика говорим за 50% от активите на Русия, 57% от петролния бизнес в арабските емирства и 30% от финансовите средствата на Африка са скрити в офшорки. Според посочения глобален доклад 1% от хората на планетата днес притежават повече богатства, отколкото останалите 99%. Най-богатите шейсет души имат повече, отколкото три милиарда и половина бедни хора. Такова неравенство е възможно само и единствено чрез съдействието на офшорните центрове. Според националното бюро за икономически проучвания на Съединените американски щати е изчислено, че около 5,6 три¬лиона долара се държат в офшорни зони по света. Това са 8% от капита¬лите или 10% от световния брутен вътрешен продукт
 • Петко Ангелов
  ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И КРИЗИСНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА ОСНОВА В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Целта на настоящото изследване е да представи кризисните въздействия върху данъчната основа на фискалните постъпления през погледа на данъчно задължените лица в процеса на икономическото възстановяване на страната след пандемията. Приложеният метод на изследване е анкетно проучване сред физически и юридически лица и последваща обработка на данните в среда IBM SPSS. Получените резултати потвърждават спецификата на въздействията, като интензитет и посока, на разнообразни макроикономически фактори в диапазона от кризи до възможности за икономическо възстановяване. С най-ерозиращо влияние върху данъчната основа в България, представена чрез намаление на продажбите, е пандемията, следвана от политическата нестабилност в страната и войната в Украйна. Като позитивна се отличава оценката на респондентите по отношение мерките за подкрепа на бизнеса в условията на пандемията и възможностите пред данъчно задължените лица при приемането на страната в еврозоната.
 • Бойко Петев
  Специфични режими на облагане с ДДС в ЕС – методически казуси и решения
  JEL: F53, F55, H26
  Резюме: Различията в данъчните системи на държавите – членки на Европейския съюз, както и специфичните режими на облагане с ДДС изискват преминаването през различна степен на сближаване, включително до пълно унифициране на някои от тях, с цел подобряване на съ-бираемостта на данъците. Така правната рамка на данъчната система на ЕС определя общи за всяка държава данъци и такива, които отразяват националната специфика и съществуват само по силата на традицията или по силата на особеността на икономиката на съответната страна. Те по своята същност имат уникална проблематика и се различават по-между си, защото страните са свободни да избират такава данъчна сис-тема, която смятат за най-ефективна за техните условия, стига да спазват общите правила.