• Велин С. Станев
  ИСТОРИЧЕСКОТО ПЕРИОДИЗИРАНЕ НА РЕКЛАМАТА – ПРОБЛЕМИ И ИНТЕНЦИИ
  JEL: M37, M31
  Резюме: Този текст се фокусира върху някои противоречия в историческата периодизация на рекламните артефакти и практики при проследяването на рекламния развой в литературните източници с учебна насоченост, както и върху проблемната семантика на някои от използваните термини.
 • Любомир Любенов
  МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА
  Резюме: Целта е разработване на маркететинг стратегия на Регионална библиотека ''Любен Каравелов'' – Русе. Средствата за адекватно развитие и оцеляване на изследваната библиотека като цяло не достигат. Държавните и общинските институции и структури, като ключови финансови и др. партньори, нямат устойчиви политики и дългосрочна визия за развитие на библиотеката, което налага диверсифициране на източниците ѝ на финансиране чрез маркетинг стратегия. Съобразно това са сегментирани пазарите, детерминирани са настоящите и перспективните ѝ целеви пазари, изведени са подходи за позициониране на Регионална библиотека ''Любен Каравелов'' – Русе. Разработени са маркетинг инструменти ''8Р'' (Pro¬duct, Place, Promotion, Price, Processes, Physical Environment and Evidence, People, Productivity and Quality) и „4С“ (Customer, Convenience, Communication, Cost), осигуряващи по-добро позициониране на библиотеката и реализиране на стратегията.
 • Теофана В. Димитрова
  ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ПОЗИЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПОСРЕДСТВОМ SPACE АНАЛИЗ
  JEL: M31, L22
  Резюме: Адекватното определяне на мястото на организацията във външната среда спрямо другите в отрасъла служи като основа на стратегически решения, обединява всички ресурси и дейности, детерминира постигането на успех и изграждането на устойчив бизнес. Статията представя един слабо познат (в теорията и практиката на маркетинговия мениджмънт) инструмент за анализ на стратегическата позиция и оценка на действието – SPACE анализът. В нея се демонстрират и част от достойнствата на метода. В същото време се систематизират някои от най-често използваните SPACE фактори за оценка на стратегическата позиция въз основа на проучена руско- и англоезична специализирана литература. Приложението на метода се апробира на примера на индустриално предприятие от сектор „Производство на вина от прясно грозде”.