МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА

Автори

Ключови думи
бизнес модел, сегментиране, позициониране, таргетиране, маркетинг инструменти

Резюме
Целта е разработване на маркететинг стратегия на Регионална библиотека ''Любен Каравелов'' – Русе. Средствата за адекватно развитие и оцеляване на изследваната библиотека като цяло не достигат. Държавните и общинските институции и структури, като ключови финансови и др. партньори, нямат устойчиви политики и дългосрочна визия за развитие на библиотеката, което налага диверсифициране на източниците ѝ на финансиране чрез маркетинг стратегия. Съобразно това са сегментирани пазарите, детерминирани са настоящите и перспективните ѝ целеви пазари, изведени са подходи за позициониране на Регионална библиотека ''Любен Каравелов'' – Русе. Разработени са маркетинг инструменти ''8Р'' (Pro¬duct, Place, Promotion, Price, Processes, Physical Environment and Evidence, People, Productivity and Quality) и „4С“ (Customer, Convenience, Communication, Cost), осигуряващи по-добро позициониране на библиотеката и реализиране на стратегията.

JEL Класификатор: H53, M31, M38
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ТЕЖЕСТ ВЪРХУ ТРУДА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    Трудът и генерираният от него доход са основен обект на данъчно облагане в съвременния свят. Това поставя под въпрос провежданата фискална политика с оглед осигуряване на устойчивост на пазара на труда и постигане на устойчивост в управлението на държавните бюд-жети. Регулирането на тежестта, която се понася от труда като фактор на производство, е ...

  • ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ОСНОВНИ СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАЗМЕРА НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

    Един от сериозните обществени въпроси от години е свързан с размера на държавните разходи и държавните приходи и формирания държавен бюджет. Последното определя размера на държавната намеса в икономиката и предоставените от държавата публични блага. Върху растежа на държавните разходи влияят различни фактори както от страна на търсенето на ...

  • ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И КРИЗИСНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА ОСНОВА В БЪЛГАРИЯ

    Целта на настоящото изследване е да представи кризисните въздействия върху данъчната основа на фискалните постъпления през погледа на данъчно задължените лица в процеса на икономическото възстановяване на страната след пандемията. Приложеният метод на изследване е анкетно проучване сред физически и юридически лица и последваща обработка на данните ...