• Тодор Недев
  БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА – ВЪЗМОЖНОС-ТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
  Резюме: Статията разглежда наболелите проблеми на българския пазар за електроенергия и бавната му трансформация от държавен монопол към свободен борсов пазар. Разработката има за цел да покаже спецификата в търговията с електроенергия – по-принцип и в частност особеностите и диспропорциите, които са наложени от държавата и държавните енергийни дружества на българския пазар. Българската независима енер-гийна борса (БНЕБ) възприе още от създаването си през 2014 г. модела и правилата на северната енергийна борса Nord Pool. Аргументите за този избор не бяха дискутирани в публичното пространство, но необходимостта от работещ борсов пазар за електроенергия и потребността от неговата ежедневна прозрачна работа вече и в България се приемат за доказани. Работата и надеждността на българския борсов пазар обаче все още пораждат определени дискусии. Какво можеше да се случи, ако българският борсов пазар беше възприел модела на Европейската енер-гийна борса – ЕЕХ?
 • Калоян Паргов
  ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ
  JEL: Q32, Q43
  Резюме: Енергийният баланс е ключов за националните икономики статистически отчет. Стратегическият анализ на Енергийния баланс на Република България за периода 2006–2020 год. позволява извеждане на ключови тенденции за определяне на приоритетите за развитие на инфраструктурата за производство, пренос, потребление, междусистемен обмен и разширяване дела на възобновяемите източници. Изследването е в две основни части, като първата е с фокус методиката на съставяне на Енергийния баланс като статистически документ със съответни еволюционни характеристики и структурни компоненти; втората включва вербално-графично представяне динамиката на основни компоненти и показатели на Енергийния баланс на Република България. В резултат са илюстрирани годишни темпове на изменение за 15-годишен период, уравнения на линии на единична регресия и коефициенти на детерминация. В заключението са изведени обобщения и изводи със стратегически за енергийната система характер.
 • Николай Калистратов
  ИКОНОМИКАТА В СЯНКА И УКРИВАНЕТО НА ДАНЪЦИ – ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАГЛАСИ И МЕРКИ ЗА БОРБА
  JEL: Q32, Q43
  Резюме: Данъчното облагане, корупцията, прекомерните регулации и слабата ефективност на правителствата са сочени като основни причини за възникването на явлението “икономика в сянка” (още „сива" „сенчеста“, „нерегистрирана“ или "неформална" икономика са синонимни понятия). Най-често срещаните теоретични модели застъпват тезата, че тези променливи имат тясна взаимовръзка помежду си, които могат да доведат до положителен или отрицателен баланс. Първият се характеризира със стабилни институции, леки регулации, голяма данъчна основа, често пъти високи данъци и приходи и малък размер на икономиката в сянка. Вторият – който се приема за отрицателен – има противоположни измерения с нестабилни институции, прекомерно и натрапчиво регули-ране, различни по вид данъчни основи и малки приходи, но големи размери на сивата икономика. Колкото по-голям е данъчният клин (разликата между общата цена на труда и доходите, останали след данъчно облагане), толкова по-голяма става и неформалната икономика. Целта на разработката е да представи резултати от емпирично теренно проучване на нагласите на работодатели и работници към икономиката в сянка, съчетано с дебат за ефективните мерки за ограничаване на „сивия сектор“.
 • Тодор Георгиев
  РИСК И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ПРИ ИНВЕСТИЦИИТЕ ВЪВ ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЧРЕЗ ПРОЕКТНА КОМПАНИЯ И КРЕДИТНО ФИНАНСИРАНЕ
  JEL: Q32, Q43
  Резюме: Целта на настоящото изследване е да представи в детайлен план рисковите, финансовите и инженерните аспекти на инвестициите във фотоволтаични централи (ФтЕЦ) на базата на най-вероятен сценарий за финансово-икономическо развитие. За целите на инвестиции във ФтЕЦ с мощност над 1 MW може да се препоръча използване на подхода на проектната компания. Подобен подход преследва две базисни цели: (1) изграждане на ФтЕЦ с оптимална инсталирана мощност и производствени параметри; (2) постигане на прогнозно ниво на продажби и печалби. Инвестициите във ФтЕЦ логично понасят две групи рискове – систематични и несистематични. От тези рискове, при всички обстоятелства следва да се обърне внимание на динамиката в ценовите равнища на електро¬енергийните пазари, които са ключови за финансово-икономическата възвръщаемост от инвестицията. Тези разчети са особено чувствителни също и на промените в лихвените нива при кредитно финансиране на проектната компания с висок финансов лийвъридж.