• Николета Карамилева
  КЛИМАТИЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ – ПОТЕНЦИАЛ И ЕМПИРИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВА
  Резюме: Настоящото изследване е насочено към установяване на връзките между производствени и климатични показатели като основа за създаването на климатичен финансов инструмент с цел намаляване волатилността на постиганите финансови резултати на земеделските производители от региона на Добруджа. За целта се прилагат проектиране и изпълнение на климатичен дериват със съпътстващите го допускания и ограничения, целящ поглъщането на негативните ефекти от промяната в нивата на валежите, настъпващите суши и нарастващите климатични амплитуди за зърнените култури. Бива измерена и неговата ефективност на базата на вариращите температурни и производствено-икономически стойности на земеделския производител. Не на последно място раз-работката разглежда критично и необходимите условия, за да бъде раз-крит подобен тип пазар у нас.
 • Радка Ненова
  Мониторинг на парниковите газове от селското стопанство
  JEL: Q54
  Резюме: В статията е извършен мониторинг на парниковите газове от селското стопанство. За целта е изследвана връзката между климатичните промени и селското стопанство. Проучени са международни и национални документи, свързани с предотвратяване изменението на климата. Извършен е анализ на нивата и темповете на изменение в емисиите на парникови газове по източници от селското стопанство на България за периода 1990 – 2012 г. В допълнение е направен и сравнителен анализ спрямо периода 1961 – 1989 г. В резултат на изследването са изведени препоръки относно провеждането на мониторинга в бъдеще.