• Петя Коралова Ножарова
    ВЛИЯНИЕ НА ТОВАРНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
    Резюме: В изследването се проучва влиянието на товарния железопътен транспорт върху регионалното развитие в България. Прилагат се секторен и иконометричен анализ. За целта се използват индикатори като приходи от превозна дейност на лицензираните жп оператори по региони, численост на персонала в компаниите, развитие на транспортната инфраструктура, коефициент на миграционен прираст. Повечето публикации в тази област изследват връзката между въздушния и/или водния транспорт и регионалното развитие, докато настоящата разработка насочва вниманието към усъвършенстване на енергийно-ефективни и екологосъобразни видове транспорт, какъвто е товарният жп транспорт. Важността на това въздействие се доказва и от проведения регресионен анализ, съгласно който вътрешната миграция в страната зависи от развитието и модернизирането на железопътната инфраструктура.
  • Стоян Проданов
    Обезщетенията за неимуществени вреди от пътни инциденти – етични и финансови измерения
    Резюме: С развитието на автомобилния транспорт се подобри социалната, трудовата, образователната, инвестиционната, културната мобилност с цената на влошена сигурност на трафика, увеличаване на увреденото имущество, здравето и живота на участващите в движението. Автомобилните катастрофи се превърнаха в световен феномен и са водещ фактор за смъртността, съпоставено с битовите и трудови инциденти. Стойността на човешкия живот продължава да е предизвикателство и нерешен проблем пред науката, политиката, стопанските и обществените отношения. Въпреки това, здравеопазването, застраховането, сферите на сигурността и правораздаването ежедневно се сблъскват с необходимостта да преговарят и намират прагматичен резултат на проблема за цената на човешкия живот. Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица вреди, вследствие на притежаването или използването на моторно пре¬возно средство по време на движение или престой. Застрахователят покрива неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт, вредите, причинени на чуждо имущество, пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането, разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования, и лихвите. Съществуващата картина на застрахователния пазар, юридическата регламентация на обезщетенията в страната ни, както и благосъстоянието на българските граждани рефлектират в редица проблеми, съпътстващи тази застраховка.