• Атанас Дамянов
  Възможни ефекти при политически ходове в европейската търговия
  JEL: F00, F01, F1
  Резюме: Настоящето изследване е развито в три части. В първата част са представени същностни, семантични и синонимни характерис¬тики на поня¬тието „ефект”. Направени са изводи, че почти всеки ефект произтича от опре¬делена теория от различните клонове на науката. Във втората част са очертани възможни показатели за измерване влиянието на политически ходове в евро¬пейската търговия. Конструирана е тривек¬торна матрица, която включва: поли¬тически решения, големина на дър¬жавата и показатели/ефекти. В третата част са конкретизирани тези ефекти въз основа на взаимни санкции, а именно: ефек¬тите на дохода, на бумеранга и т.н. Предложени са възможни сценарии за възс-тановяване архитектурата на европейската търговия, изграждана в последните 25 години.
 • Галина Захариева, Дритон Сюлча
  ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕКУЧЕСТВОТО НА ПЕРСОНАЛ В ПРЕДПРИЯТИЯТА В БЪЛГАРИЯ И КОСОВО
  JEL: F00, M12
  Резюме: В настоящата разработка се разглежда въпросът за те¬кучеството на служители в предприятията в България и Косово. В теоретичен план са обхванати същността и формите на текучеството, факторите, които оказват влияние върху него, както и ефектите за стопанските субекти. В емпиричен план са представени и дискутирани някои изходни предпоставки за двете държави, които индиректно влияят върху флуктуацията на персонала. Въз основа на анкетно проучване сред фирмите от двете държави е установена значимостта на проблема с текучеството и са анализирани практиките по неговото управление.
 • Андрей Захариев, Атанас Атанасов, Галина Чиприянова
  ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ – ФАКУЛТЕТИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И 70-ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ
  Резюме: С тържествено съвместно заседание на Факултетните съвети факултет „Финанси” и факултет „Стопанска отчетност” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” отбелязаха 70 години от своето основаване. Президиумът на Народното събрание с Указ № 289 от 20 август 1953 г. разпределя и прегрупира специалностите във Висшия финансово-стопански институт в гр. Свищов, считано от 1 септември 1953 г., в два факултета – “Финансово-статистически” и “Счетоводен”. Факултетите сменят имената си – последователно “Финансово-статистически” (1953 г.), “Финансово-икономически” (1973 г.) и “Финансов факултет” (1993 г.), съответно – “Счетоводен” (1953 г.), “Отчетно-икономически” (1973 г.) и факултет “Стопанска отчетност” (1993 г.). Целта, която се поставя в настоящата статия, е да се представят резултатите от отбеляз¬ването на 70-ата годишнина на факултети „Финанси“ и „Стопанска отчетност“ в СА „Д. А. Ценов“ чрез организирането и провеждането на престижен международен научен форум.