• А. Наконечна, А. Лактионова
  АДАПТАЦИЯ НА ФИНАНСОВАТА АРХИТЕКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА: КОЛИЧЕСТВЕНИ ДОМИНАНТИ В ЦИКЛИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
  Резюме: В статията се разглеждат свойствата на адаптацията на архитектурата на бизнеса и финансовата архитектура в цикличното развитие на икономиката. Изтъква се значението на способността за регулиране както на отделните компоненти, така и на архитектурата като цяло в съответствие с етапите на икономическия цикъл по отношение намаляването на бизнес и финансовите ограничения и намаляването на капиталовите разходи. Разглежда се адаптирането на финансовата архитектура на големите металургични предприятия за периода на бизнес цикъла в Украйна. Преценяват се скоростта на динамичното адаптиране на архитектурата въз основа на ключови промишлени предприятия в Украйна, както и акселерацията на моделите на адаптивни промени.
 • Анна Иванова
  ФИСКАЛНА КОНСОЛИДАЦИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОПИТ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО Й В УКРАЙНА
  JEL: G3, H2, H3.
  Резюме: В статията е представена необходимостта от прилагането на фискална консолидация за държави с високо ниво на държавен заем. Установено е, че нивото на държавния дълг на водещите държави в света надвишава многократно неговата допустима норма, която е 60 % от БВП. Установено е, че фискалната консолидация представлява поли-тика на държавата, която е насочена към балансиране на публичните финанси за сметка намаляване дефицита на бюджета и натрупания дълг. Разгледани са теоретични модели на влиянието на фискалната консолидация върху общото търсене и общото предлагане. Очертани са основните опасности за реализиране политиката на фискална консолидация във високоразвитите и развиващите се страни. Отбелязана е необходимостта от прилагане на фискална консолидация в Украйна, защото нивото на държавния дълг за 2015 година съставлява 79,4% от БВП, което значително превишава границите на допустимото ниво. Определени са основните проблеми за функциониране на публичните финанси в Украйна. Предложени са пътища за стабилизиране на публичните финанси в Украйна.