• Живорад Глигориевич, Петър Веселинович, Александър Манасиевич
    ОТНОСНО ПРОИЗХОДА И РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКАТА НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
    Резюме: Икономическото развитие, като изначален (естествен) стремеж и изконна потребност както на всеки отделен човек, така и на обществото като цяло, освен национален има и специфичен регионален аспект, който под въздействието на множество фактори винаги се осъществява и се реализира като неравномерно развитие. Следователно неравномерността на регионалното развитие е постоянна, тоест нейното съществуване представлява обща закономерност. В условия, в които икономическото развитие е спонтанен, а не социално-насочен процес, неговата неравномерност води до появата на големи регионални различия. Ето защо съществува постоянна необхо-димост от изучаване на регионалното развитие, която става все по-актуална с всеки изминал ден. Това се дължи преди всичко на това, че по време на дългогодишни изследвания е доказано, че регионалното развитие, поради своето значение и въздействие върху цялостните социално-икономически процеси, съвсем основателно представлява една от централните области на интерес от страна на икономическа наука. Освен това, актуалността на изследването на регионалното развитие нараства в резултат на появата и наличието на големи регионални различия в икономическата реалност на много страни, независимо от степента на икономическото им развитие. С течение на времето, в съответствие с промените в глобалната среда, на социално-политическите и, следователно, на икономическите системи, се промени и начинът за измерване и възприемане на регио-налното развитие. Изхождайки от горепосочените позиции, целта на изследването е на базата на съответните теоретични постановки да се разгледат възникването и тенденциите на развитие на теорията и поли-тиката на регионалното развитие.