Сравнителни предимства и конкурентоспособност на българския износ

Автори

Ключови думи
износ и външна търговия, сравнителни предимства, конкурентоспособност

Резюме
Настоящото изследване е съсредоточено върху анализ на сравнителните предимства и конкурентоспособността на българското производство и износ. То е структурирано в две части. В първата част са систематизирани някои теоретични концепции за сравнителните конкурентни предимства и са интерпретирани индексът на Б. Баласа и индексът на М. Амир. Във втората част са изчислени и се анализират индексите на Б. Беласа и индексите на М. Амир, чрез които се извеждат прояви-лите се през 2012–2016 г. сравнителни предимства и недостатъци на българското производство и износ на определени стоки и стокови групи. На тази основа се разкриват и обобщават възможности за разширяване или ограничаване на износа на конкретни стокови групи, оттук и за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. В изс¬ледването са приложени математически и статистически методи, предимно индексният метод, наред с методите на анализа и синтеза.

JEL Класификатор: F10, F14
Кодове на научна квалификация:
Страници: 31
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Обезщетенията за безработица в България и техният потенциал за превенция на бедността

    Превенцията с бедността и социалното изключване е процес, който e пряко свързан с публичните стимули към уязвимите групи лица за постигане на достоен и независим живот. Наличието на трудов доход е една от основните предпоставки за преодоляване на този проблем. Въпреки това голяма част от работоспособните граждани са иконо-мически неактивни и дори ...

  • Актуални предизвикателства пред офшорния бизнес

    Офшорният бизнес е част от финансовия пейзаж и светът на парите трудно може да бъде представен без него. Дотолкова сме свикнали с офшорките, колкото както светът през 18-ти и 19-ти век при¬емаше робския труд за нещо нормално и естествено. Но, разбира се, както робството, така и офшорните центрове са обречени на постепенно отмиране, тъй като ...

  • Болонският процес и пригодността за заетост от гледна точка на студентите (по примера на България)

    Проблемът за младежката безработица е глобален проблем. Настоящата статия го разглежда задълбочено, като анализира характеристиките, причините и последиците от безработицата на завършилите и връзката ѝ с Болонския процес. За целта е направен качествен анализ на проучване, проведено с целева група студенти, които се обучават в бакалавърски и ...