ЕВРОПЕЙСКАТА ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ – АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Автори

Ключови думи
Европейска химическа промишленост, търговия с химически продукти, кръгова икономика

Резюме
Европейската химическа промишленост е един от основните и най-важни индустриални сектори от икономиката на Общността. Целта на настоящата разработка е да представи анализ на съвременното й състояние и на тази основа да се откроят основните предизвикателства, с които тя трябва да се справи през следващите години. Важно място в изследването заема и извеждането на основните характеристики на химическата индустрия в глобален мащаб, което дава и по-ясна представа за състоянието на отрасъла като цяло. От напра¬вения анализ се достига до следните основни изводи. Първо, нарастване на дела на химическите вещества и продукти в цялостния износ и внос на ЕС, което обуславя и все по-голямата значимост на този сектор за Европейския съюз. Второ, изоставането на европейската химическа промишленост спрямо Китай в глобален аспект, породено от разнообразни причини, сред които провежданата от страната индустриална политика и реформите в сектора. Трето, в бъдеще отрасълът ще трябва да се справи с редица предизвикателства в области като околна среда, международна конкурентоспособност, устойчиво развитие и кръгова икономика.

JEL Класификатор: L6; L65
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ЗА ЕДИН РЕВИТАЛИЗИРАН, ВИБРАНТЕН И ПРОСПЕКТИВЕН ФЕНОМЕН

    Настоящото изследване съдържа четири части: разширено въведение, част първа: неокласическа концепция за „Великия път на коприната“; част втора: реакцията на САЩ и Европейския съюз и наситено заключение. Във въведението са приведени разместените пластове в световната икономическа триада (вчера, днес и утре). Подчертан е отвореният характер на ...

  • ДЪЛГОВА УСТОЙЧИВОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КЛЪСТЕРЕН АНАЛИЗ

    С настоящата статия се цели да се направи групировка (клъстеризация) на страните от Европейския съюз съобразно устойчивостта им към държавен дълг. За целта в началото се проследяват теоретични постановки, свързани с концепцията за дълговата устойчивост, а също така се посочват предимства и недостатъци на избрани показатели за оценка на ...

  • СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

    Проведената международна научнопрактическа конференция на тема: „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство” отбеляза голям интерес от страна на български и чуждестранни учени, работещи в областта на селското стопанство, както и от представители на бизнес практиката в агросектора. Участие в научния форум взеха 83 ...