ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ОСНОВАТЕЛЯ НА ОДЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ШКОЛА A. K. ПОКРИТАН

Автори

Ключови думи
икономически учения, икономически школи

Резюме
Партньорството между Одеския национален икономически университет и СА „Д. А. Ценов“ е пример за успешен модел по създаване на добавена стойност на терена на науката и научните изследвания. Със своите ежегодни научни конференции Одеският национален икономически университет е дал възможност на десетки учени от свищовската академия и света да публикуват свои доклади зад граница. В лицето на проф. Михаил Зверяков имаме и един от бележитите Doctor Honoris Causa (Zastrahovatel.com, 2010) на СА „Д. А. Ценов“ и виден съавтор в колективни научни студии, намерили индексиране в SCOPUS Q1 / WoS (Zahariev, et al., 2020). Настоящата статия отдава дължимата почит и уважение на един от най-бележитите учени в областта на икономическите учения, чиито вековен юбилей е повод неговите научни следовници да припомнят създаденото, написаното и оставеното от проф. Анатоли Карпович Покритан. 100-годишният институционален юбилей на основания на 16 май 1921 год. в Украйна Одески национален икономически университет (тогава под наименованието Одески институт по национално стопанство) е още един знак за устойчивост на украинския партньор в десетилетия на интензивни социално-икономически и идеологически промени в XX и XXI век.

JEL Класификатор: A3, A1, B
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • COVID-19 РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ ДАНЪЧНИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ

    В разработката се изследват въпросите, свързани с влиянието на COVID-19 върху данъчните несъответствия в България. На основата на авторово дефиниране на данъчните несъответствия се очертават техните теоретични, практикоприложни и технически основи и специфични характеристики. Анализира се динамиката на разликата между величината на фактическите и ...

  • ФИНАНСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

    Целта на изследването e установяване размерите на финансиране в българското пчеларство и техните тенденции. Реализирането на целта е осъществено чрез анализ на тенденциите и основните източници на финансови средства. Анализирано е финансовото подпомагане с европейски и държавни средства (Национална програма по пчеларство, схема de minimis, ...

  • УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ФУНКЦИЯ БЮДЖЕТИРАНЕ

    Значимостта на създаваната от управленското счетоводство информация и нейното ограничено използване в управлението на земеделските предприятия са основните мотиви за написване на настоящата статия. Защитава се тезата, че ако в земеделските предприятия се прилага бюджетирането, ще се повиши ефективността на управлението. Целта на разработката е, ...