ДИСКРИМИНАЦИОННА СПОСОБНОСТ ПРИ ОЦЕНКАТА ЗА ВЕРОЯТНОСТ ОТ НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ ПОСРЕДСТВОМ НЯКОИ АЛГОРИТМИ ЗА МАШИННО САМООБУЧЕНИЕ

Автори

Ключови думи
вероятност от неплатежоспособност, машинно самообучение, риск оценка, кредитен риск

Резюме
Изследването прави опит да подчертае значението и добавената стойност на някои алгоритми за машинно самообучение при оценяването на вероятността от неплатежоспособност. Резултатите от изследването акцентират върху допълнителната дискриминационна способност, но са налице съществени и множество други аспекти от прилагането на машинното самообучение за оценка на кредитния риск. Тези аспекти могат да бъдат обособени като конкретни възможности и предизвикателства. По отношение на дискриминационната способност при използваната извадка резултатите свидетелстват за превъзходството на машинното самообучение спрямо традиционно установените и познати модели. За отделните бизнес организация с експозиция към кредитния риск това би могло да допринесе до по-малко кредитни загуби при по-голям обем от бизнес операции.

JEL Класификатор: В23, C58, G32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ – ФАКУЛТЕТИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И 70-ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ

    С тържествено съвместно заседание на Факултетните съвети факултет „Финанси” и факултет „Стопанска отчетност” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” отбелязаха 70 години от своето основаване. Президиумът на Народното събрание с Указ № 289 от 20 август 1953 г. разпределя и прегрупира специалностите във Висшия финансово-стопански институт в гр. Свищов, ...

  • ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯТ КАПИТАЛ И ПАЗАРНАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА

    Създаването на стойност е водеща стойност пред опериращите на капиталовите пазари икономически агенти. Обект на изследване са нематериалните дълготрайни активи на фирмата като изразител на нейния интелектуален капитал. Предмет на статията са актуалните проблеми на оценка на влиянието на интелектуалния капитал върху борсовата капитализация на ...

  • ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА РЕАЛНОСТ, ТЕОРИЯТА И ОБУЧЕНИЕТО ПО ИКОНОМИКА

    Статията е опит да се защити тезата, опряна на максимата на Сенека, че настоящето трябва да изправя миналото и да предвижда бъдещето. Използва се по-широка социаликономическа парадигма. На тази основа се анализират същността на обществената и вчастност на икономическата реалност; надскочената от времето доминация на икономическите съображения и ...