КОНВЕРГЕНТНА ИКОНОМИКА – КРИТИЧЕН ПОГЛЕД ЗА ПЪТЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС

Автори

Ключови думи
конвергенция, икономика, икономически растеж

Резюме
Поводът за тази статия е представянето на книгата на проф. д.ик.н. Гарабед Минасян „Конвергентна икономика“ , организирано от Съюза на икономистите в България с любезното съдействие на фондация „проф. д-р Минко Русенов“. По време на обсъждането и дискусиите икономисти от различни университети и научни институции представиха своите виждания по темата за ролята на икономическата конвергенция в съвре-менното развитие на България.

JEL Класификатор: F63, G0
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • РИСК И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ПРИ ИНВЕСТИЦИИТЕ ВЪВ ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЧРЕЗ ПРОЕКТНА КОМПАНИЯ И КРЕДИТНО ФИНАНСИРАНЕ

    Целта на настоящото изследване е да представи в детайлен план рисковите, финансовите и инженерните аспекти на инвестициите във фотоволтаични централи (ФтЕЦ) на базата на най-вероятен сценарий за финансово-икономическо развитие. За целите на инвестиции във ФтЕЦ с мощност над 1 MW може да се препоръча използване на подхода на проектната компания. ...

  • НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА МСП В ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В БЪЛГАРИЯ

    Целта на статията е да отправи препоръки за развитието на системата за дуално образование в България от гледна точка на увеличаване участието на МСП и отчитайки регионалните специфики на образователната структура на населението и младежката безработица. Финансови стимули, мащабна информационна кампания и видимост на участващите фирми са едни от ...

  • ИКОНОМИКАТА В СЯНКА И УКРИВАНЕТО НА ДАНЪЦИ – ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАГЛАСИ И МЕРКИ ЗА БОРБА

    Данъчното облагане, корупцията, прекомерните регулации и слабата ефективност на правителствата са сочени като основни причини за възникването на явлението “икономика в сянка” (още „сива" „сенчеста“, „нерегистрирана“ или "неформална" икономика са синонимни понятия). Най-често срещаните теоретични модели застъпват тезата, че тези променливи имат ...