Година 2024, Брой 1

Дата на издаване

29.3.2024 г.

Съдържание

 • Виктор Йоцов
  КОНВЕРГЕНТНА ИКОНОМИКА – КРИТИЧЕН ПОГЛЕД ЗА ПЪТЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС
  JEL: F63, G0
  Резюме: Поводът за тази статия е представянето на книгата на проф. д.ик.н. Гарабед Минасян „Конвергентна икономика“ , организирано от Съюза на икономистите в България с любезното съдействие на фондация „проф. д-р Минко Русенов“. По време на... Поводът за тази статия е представянето на книгата на проф. д.ик.н. Гарабед Минасян „Конвергентна икономика“ , организирано от Съюза на икономистите в България с любезното съдействие на фондация „проф. д-р Минко Русенов“. По време на обсъждането и дискусиите икономисти от различни университети и научни институции представиха своите виждания по темата за ролята на икономическата конвергенция в съвре-менното развитие на България.
 • Мариам Восканян, Хрипсиме Габриелян
  ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА АРМЕНИЯ
  Резюме: новната цел на макроикономическото регулиране е постигането на устойчив икономически растеж и развитие в дългосрочен план. В същото време, при развиващите се икономики съществува опасността институциите да не успеят да осигурят... новната цел на макроикономическото регулиране е постигането на устойчив икономически растеж и развитие в дългосрочен план. В същото време, при развиващите се икономики съществува опасността институциите да не успеят да осигурят устойчив икономически растеж в дългосрочен план и това да доведе до неефективност на основните механизми за макроикономическо регулиране и особено на тези, които имат дългосрочно и нееднозначно въздействие върху икономиката. Целта на изследването е да се оцени въздействието на фискалната поли-тика върху икономическия растеж, както и да се намерят фундаментални допирни точки за увеличаване на въздействието на основните инструменти върху икономическата активност чрез подобряване на трансмисионните механизми. Методологията на изследването се основава на преглед на съществуващите в научната литература теоретични и практически модели на въздействието на фискалната нормативна уредба върху икономическия растеж и последващо апробиране на най-оптималните от тях по примера на арменската икономика. Резултатите от проучването водят до заключението, че в настоящия си формат фискалната политика на Армения няма правилното положително въздействие върху темпа на икономически растеж и следователно изисква фундаментално преразглеждане и разра-ботване на подходяща стратегия, насочена към осигуряване на устойчив икономически растеж в дългосрочен план.
 • Тодор Георгиев
  РИСК И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ПРИ ИНВЕСТИЦИИТЕ ВЪВ ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЧРЕЗ ПРОЕКТНА КОМПАНИЯ И КРЕДИТНО ФИНАНСИРАНЕ
  JEL: Q32, Q43
  Резюме: Целта на настоящото изследване е да представи в детайлен план рисковите, финансовите и инженерните аспекти на инвестициите във фотоволтаични централи (ФтЕЦ) на базата на най-вероятен сценарий за финансово-икономическо развитие. За... Целта на настоящото изследване е да представи в детайлен план рисковите, финансовите и инженерните аспекти на инвестициите във фотоволтаични централи (ФтЕЦ) на базата на най-вероятен сценарий за финансово-икономическо развитие. За целите на инвестиции във ФтЕЦ с мощност над 1 MW може да се препоръча използване на подхода на проектната компания. Подобен подход преследва две базисни цели: (1) изграждане на ФтЕЦ с оптимална инсталирана мощност и производствени параметри; (2) постигане на прогнозно ниво на продажби и печалби. Инвестициите във ФтЕЦ логично понасят две групи рискове – систематични и несистематични. От тези рискове, при всички обстоятелства следва да се обърне внимание на динамиката в ценовите равнища на електро¬енергийните пазари, които са ключови за финансово-икономическата възвръщаемост от инвестицията. Тези разчети са особено чувствителни също и на промените в лихвените нива при кредитно финансиране на проектната компания с висок финансов лийвъридж.
 • Силвия Тонева, Кристина Стефанова
  НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА МСП В ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Целта на статията е да отправи препоръки за развитието на системата за дуално образование в България от гледна точка на увеличаване участието на МСП и отчитайки регионалните специфики на образователната структура на населението и... Целта на статията е да отправи препоръки за развитието на системата за дуално образование в България от гледна точка на увеличаване участието на МСП и отчитайки регионалните специфики на образователната структура на населението и младежката безработица. Финансови стимули, мащабна информационна кампания и видимост на участващите фирми са едни от важните фактори за стимулиране на МСП да се включват като партньори в дуалната система. За осигуряване на по-широко участие на бизнеса е важно, финансовите стимули постепенно да се разширяват (чрез временна подкрепа, чрез безвъзмездни средства, данъчни облекчения и др.). Съществуващите различия между регионите в България предполагат, че по-съществено стимулиране на МСП за включване като партньори в дуално обучение може да се осъществи чрез прилагане на регионален критерий. При планиране на мерките за развитие на системата на дуално образование в България е добре да се положат усилия за обхващане на повече лица, при които има риск от отпадане от образователната система, и лица, които няма да се обучават във висша образователна степен.
 • Николай Калистратов
  ИКОНОМИКАТА В СЯНКА И УКРИВАНЕТО НА ДАНЪЦИ – ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАГЛАСИ И МЕРКИ ЗА БОРБА
  JEL: Q32, Q43
  Резюме: Данъчното облагане, корупцията, прекомерните регулации и слабата ефективност на правителствата са сочени като основни причини за възникването на явлението “икономика в сянка” (още „сива" „сенчеста“, „нерегистрирана“ или "неформална"... Данъчното облагане, корупцията, прекомерните регулации и слабата ефективност на правителствата са сочени като основни причини за възникването на явлението “икономика в сянка” (още „сива" „сенчеста“, „нерегистрирана“ или "неформална" икономика са синонимни понятия). Най-често срещаните теоретични модели застъпват тезата, че тези променливи имат тясна взаимовръзка помежду си, които могат да доведат до положителен или отрицателен баланс. Първият се характеризира със стабилни институции, леки регулации, голяма данъчна основа, често пъти високи данъци и приходи и малък размер на икономиката в сянка. Вторият – който се приема за отрицателен – има противоположни измерения с нестабилни институции, прекомерно и натрапчиво регули-ране, различни по вид данъчни основи и малки приходи, но големи размери на сивата икономика. Колкото по-голям е данъчният клин (разликата между общата цена на труда и доходите, останали след данъчно облагане), толкова по-голяма става и неформалната икономика. Целта на разработката е да представи резултати от емпирично теренно проучване на нагласите на работодатели и работници към икономиката в сянка, съчетано с дебат за ефективните мерки за ограничаване на „сивия сектор“.