Анатомия на капиталовото осигуряване на инвестициите

Автори

Ключови думи
инвестиции, финансов баланс на фирмите, финансово равновесие, дългосрочни капитали

Резюме
Капиталовото осигуряване на инвестициите изисква сериозна финансова преработка на счетоводния баланс и отчета на приходите и разходите. В този аспект в статията се обоснова потребността от съста-вянето на финансов баланс на фирмите, който дава основните показа-тели, необходими за ефективно парично обезпечаване и управление на инвестициите. Прави се критичен анализ на минималното финансово равновесие и се доказва потребността от използване на реално финан-сово равновесие. По този начин доброто управление на фирмата е немислимо без постоянно обезпечаване на дългосрочни капитали за финансиране на част от краткосрочните инвестиции.

JEL Класификатор: G31, M41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Холистичен подход за изследване на „икономиката в сянка”

    Статията предлага кратка ретроспекция на методите, които в рамките на различните парадигмални подходи се прилагат за изучаването и обяснението на сенчестите икономически практики в Европа и в света. Авторката обосновава и представя оригинална методология за изследва-нето на икономиката в сянка, като се позовава на опита си с един от българските ...

  • Многофондовата организация на допълнителното пенсионно осигуряване

    В статията е направен опит да се изследват основните въпроси на мултифондовата (многофондовата) организация на пенсионното осигуряване в Чили, като модел за социална защита. В стратегически и хипотетичен аспект са посочени предимствата и недостатъците, които могат да възникнат при въвеждането на многофондовата система в България. Основните изводи ...

  • Данъчен суверенитет, държавен бюджет, фискална дисциплина (от експертна и културологична гледна точка)

    Трите понятия, които са в заглавието на настоящата статия, са основополагащи за финансите въобще и за публичните финанси в частност. В продължение на тяхната над тривековна история те са претърпели една еволюция, която може да бъде оценена и негативно. Целта на настоящата статия е трояка: първо, да се изясни класическото им съдържание, второ, ...