Холистичен подход за изследване на „икономиката в сянка”

Автори

Ключови думи
икономика в сянка, холистичен подход, изследователски стратегии за изследване на неформални дейности

Резюме
Статията предлага кратка ретроспекция на методите, които в рамките на различните парадигмални подходи се прилагат за изучаването и обяснението на сенчестите икономически практики в Европа и в света. Авторката обосновава и представя оригинална методология за изследва-нето на икономиката в сянка, като се позовава на опита си с един от българските екипи, работещи в областта на измерването на нелегитимните икономически дейности. Статията доказва, че поради сложната и вътрешно противоречива природа на неформалните икономически дейности, тяхното изследване изисква да се приложи холистичен методологически подход. За целта е разработена комбинирана изследователска стратегия, която използва унифицирана дефиниция за „икономиката в сянка” и се реализира чрез система от взаимно свързани социологически изследвания, а първичната информация се набира с качествени и количествени методи. Общият извод от приложението на изследователската стратегия е, че изследването на икономиката в сянка с помощта на социологически подходи е методологически целесъобразно и конструктивно - както в познавателно отношение, така и по отношение на възможностите за конструиране и коригиране на национални политики.

JEL Класификатор: E26
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Многофондовата организация на допълнителното пенсионно осигуряване

    В статията е направен опит да се изследват основните въпроси на мултифондовата (многофондовата) организация на пенсионното осигуряване в Чили, като модел за социална защита. В стратегически и хипотетичен аспект са посочени предимствата и недостатъците, които могат да възникнат при въвеждането на многофондовата система в България. Основните изводи ...

  • Анатомия на капиталовото осигуряване на инвестициите

    Капиталовото осигуряване на инвестициите изисква сериозна финансова преработка на счетоводния баланс и отчета на приходите и разходите. В този аспект в статията се обоснова потребността от съста-вянето на финансов баланс на фирмите, който дава основните показа-тели, необходими за ефективно парично обезпечаване и управление на инвестициите. Прави ...

  • Състояние и проблеми на българския туристически продукт на европейския пазар

    В статията се подлага на анализ състоянието на предлагането на туристически продукти и услуги, свързани с дестинация „България”. Целта се постига с помощта на ситуационен анализ, при който се разкриват пазарните позиции, които българските туристически продукти заемат в обхвата на Европа. Обект на изследване е характерът и спецификата на ...