ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА КИТАЙСКИ ТУРИСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАР

Автори

Ключови думи
Китай, туризъм, характеристики на китайския турист

Резюме
С наличието на огромно разнообразие от природни и културноисторически богатства и ниското заплащане на труда, България има потенциал за развиването на нови туристически продукти и привличането на туристи от перспективни пазари. Такъв пазар например е китайският, излъчващ милиони туристи годишно. Но за да бъдат привлечени на българския туристически пазар, е необходимо да се анализират потребностите на китайските туристи. Целта на настоящата статия е да се определят основните насоки за адаптиране на българския туристически продукт към ключовите характеристики на китайските туристи, за да бъде смекчена културната несъвместимост.

JEL Класификатор: F12, L83
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ ЗА УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

    Реализирането на идеята за електронната демокрация е важна част на информационното общество, чиято реализация е приоритетна задача за страните от ЕС. В статията се анализират някои от основните проявления на електронната демокрация и тяхното отражение върху засилване на демокрацията, демократичните институти и демократичните процеси. Вниманието ...

  • АУТСОРСИНГЪТ НА ПЕЧАТНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ – ЧАСТ ОТ ГЛОБАЛНИЯ АУТСОРСИНГ ПАЗАР

    Новите условия и глобализацията, в които работи мениджмънтът на търговските предприятия, налагат търсенето на иновативни, гъвкави и адаптивни управленски инструменти, един от които е аутсорсингът. Той спомага за повишаване ефективността от дейността на ангажираните в процеса предприятия и позволява на аутсорсинг доставчиците да разширят и ...

  • МНОГОЕЗИЧИЕ, ЕЗИКОВО МНОГООБРАЗИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДИДАКТИКА НА МНОГОЕЗИЧИЕТО

    В основата на бизнес комуникациите стои използването на езика като средство за общуване. В съвременните условия на глобализация хората често са многоезични – познават, разбират и използват няколко езика. Това се дължи както на разширяването на международната търговия и бизнес, така и на честите контакти в личната сфера. Езиковото многообразие ...