• Янко Христозов
  ВОДИ ЛИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО ДО ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ? МИТ ИЛИ ФАКТ?
  JEL: E31, E42
  Резюме: Замяната на местната валута с еврото води до редица дискусии, коментари, спорове, най-честите от които са свързани с въпросите относно нарастващите общи нива на цените на стоките и услугите. Обект на изследването са държавите, които приеха единната европейска валута след 2007 година. Не се разглеждат Кипър и Малта поради ограниченията за обем. Целта на статията е да разгледа фактите относно мита за високата инфлация след приемането на еврото, да установи дали този мит е съществен или може да бъде опроверган. За изпълняването на целта ще се проучи опитът на новоприсъединилите се държави при въвеждането на единната валута, ще се анализират нивата на инфлация и промяната в годините след приемането им в еврозоната. Тезата, която следва да се доказва или отхвърля, е, че приемането на еврото не оказва съществено влияние върху цените на стоките и услугите в приемащата новата валута държава, а ако се наблюдават инфлационни процеси, то те са с темповете от предходните години.
 • Лъчезар Борисов
  ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И ИНФЛАЦИЯТА ПРИ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Изследването има за цел да се открият взаимовръзки меж¬ду общия индекс на цени на производител при хранителните продукти и хармонизирания индекс на потребителските цени при хранителните про¬дукти в България. Чрез анализа на взаимовръзките се цели да се раз-крие влиянието на цените на производител върху крайната потребителска цена на хранителните продукти, както и периода, в който са налице най-силни взаимовръзки. Резкият скок на цените на хранителните продукти в България, макроикономическите прогнози за продължаване на тази тенденция и влиянието им върху благосъстоянието на гражданите налагат да бъдат анализирани различни взаимовръзки, които да служат за изследване и прогнозиране на процесите в страната. Чрез изследването се дости¬га до извода, че е налице причинно-следствена връзка между общия ин¬декс на цени на производител при хранителните продукти и хармо¬низирания индекс на потребителските цени при хранителните продукти в България. За разлика от общия случай, когато инфлационните процеси се пренасят от цени на производител към потребителски цени с лаг от 5 месеца, то при хранителните продукти това се случва в рамките на същия месец.