• Е. Ченгелова
    Холистичен подход за изследване на „икономиката в сянка”
    JEL: E26
    Резюме: Статията предлага кратка ретроспекция на методите, които в рамките на различните парадигмални подходи се прилагат за изучаването и обяснението на сенчестите икономически практики в Европа и в света. Авторката обосновава и представя оригинална методология за изследва-нето на икономиката в сянка, като се позовава на опита си с един от българските екипи, работещи в областта на измерването на нелегитимните икономически дейности. Статията доказва, че поради сложната и вътрешно противоречива природа на неформалните икономически дейности, тяхното изследване изисква да се приложи холистичен методологически подход. За целта е разработена комбинирана изследователска стратегия, която използва унифицирана дефиниция за „икономиката в сянка” и се реализира чрез система от взаимно свързани социологически изследвания, а първичната информация се набира с качествени и количествени методи. Общият извод от приложението на изследователската стратегия е, че изследването на икономиката в сянка с помощта на социологически подходи е методологически целесъобразно и конструктивно - както в познавателно отношение, така и по отношение на възможностите за конструиране и коригиране на национални политики.