• Вера Пиримова, Петър Илков Пешев
    Сравнителни предимства и конкурентоспособност на българския износ
    JEL: F10, F14
    Резюме: Настоящото изследване е съсредоточено върху анализ на сравнителните предимства и конкурентоспособността на българското производство и износ. То е структурирано в две части. В първата част са систематизирани някои теоретични концепции за сравнителните конкурентни предимства и са интерпретирани индексът на Б. Баласа и индексът на М. Амир. Във втората част са изчислени и се анализират индексите на Б. Беласа и индексите на М. Амир, чрез които се извеждат прояви-лите се през 2012–2016 г. сравнителни предимства и недостатъци на българското производство и износ на определени стоки и стокови групи. На тази основа се разкриват и обобщават възможности за разширяване или ограничаване на износа на конкретни стокови групи, оттук и за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. В изс¬ледването са приложени математически и статистически методи, предимно индексният метод, наред с методите на анализа и синтеза.