• Людмил Найденов
  В търсене на междуобщинска данъчна конкуренция – случаят на България
  JEL: H71, H72
  Резюме: В разработката се извеждат специфичните особености на междуобщинската данъчна конкуренция, нейните позитиви и рискове. Анализира се данъчната политика на българските местни власти и се дискутират факторите, които ограничават междурегионалната данъчна конкуренция в нашата страна. На базата на конкретни данни относно динамиката на ставките на основни местни налози се доказва липсата на целенасочена политика по привличане и задържане на данъчна база посредством манипулация на данъчните ставки. Заключава се, че в България данъчните размери на местните налози най-често са осреднени между нормативно дефинираните горна и долна граница. Доказва се, че ниската стойност на съотношението приходи и помощи, постъпили в бюджетите на общините/БВП, не стимулира предприемачите, водени от различията в абсолютната сума на местните данъци, да инвестират в конкретна юрисдикция.
 • Хасан Азис
  КАЧЕСТВО И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕСА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ГЪРЦИЯ
  JEL: H71, H72
  Резюме: Настоящото изследване има за цел да установи позициите на държавната и общинската администрация и тяхната оценка спрямо процеса на децентрализация в Гърция; компетентностите и нагласите на администрацията относно децентрализацията; степента на завършеност на децентрализацията и развитие на квалификацията на държавната и общинската администрация. Изработена е анкетна карта, в която са включени въпроси, свързани с оценката на децентрализацията в Гърция и нагласите на администрацията спрямо процеса. В изследването взимат участие 95 служители. Резултатите очертават трудности в процеса на децентрализация, както и начини за тяхното преодоляване.
 • Марияна Павлова
  ФИСКАЛНАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В РБЪЛГАРИЯ – ФИНАНСОВИ ЕФЕКТИ И РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ
  JEL: H71, H72.
  Резюме: Фискалната децентрализация, имаща за цел разширяването на местната автономност в посока трансфериране на права, задължения и отговорности от централно на общинско ниво в РБългария, преследва ефективност в използването на публичните ресурси и обезпечаване на качествени обществени услуги при оптимална цена. Продължаващите вече две десетилетия промени в местното самоуправление поставят въпроса относно постигнатите резултати в тази насока. Във връзка с това настоящата разработка е насочена към изследване степента на децентрализация на публичния сектор в РБългария и оценка на финансовата самостоятелност, инвестиционната активност и ефективността в селектирани български общини.
 • Марияна Павлова
  ФИСКАЛНАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ЕВРОПА: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА АВТОНОМНОСТ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
  JEL: H71, H72
  Резюме: С възприемането на Европейската харта за местно самоуправление от почти всички европейски държави се цели вертикалното трансфериране на права и задължения от централно на местно ниво и разширяване приходните и разходните отговорности на общините. На практика обаче в нашата страна разрастващите се разходни отговорности на общините в комбинация с ограничените възможности за собствено финансиране поставят въпроса за тяхната зависимост от централната власт. Във връзка с това настоящата разработка е насочена към измерва¬нето и оценката на степента на данъчна автономност на местната власт в България и позиционирането й спрямо избрани европейски страни чрез използването на система от показатели, в резултат на което се дава оценка на един от ефектите от фискалната децентрализация – данъчната автономност на местното самоуправление.
 • Николай Тодоров
  ЯПОНСКИЯТ МОДЕЛ НА ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА
  Резюме: В настоящата разработка разглеждаме най-съществените моменти за напредъка на Япония по внедряване и налагане принципите на кръговата икономика, както и причините и следствията за възникване и развитие на кръговия ресурсоспестяващ модел в страната. Обозначаваме екологизирането на икономическия им модел на икономика, връзката му с човешкото здраве и съвременните нужди и потребности на съвременното ни общество. Маркираме ролята на японската нормативна уредба в нейния систематичен характер, водещ към налагането на модели на цикличност на екологизирания икономически модел; политиките на засилване на публично-частните партньорства с цел насърчаване на кръговата иконо¬мика сред широк кръг от заинтересовани страни. Засягаме прилагането в Япония на международен стандарт ISO14001. В разработката също така са изведени и няколко показателни успешно приложени кръгови бизнес модела от японски компании.