• Момчил Антов
    НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА МИТНИЧЕСКА РЕФОРМА – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
    JEL: M49
    Резюме: Митническата система на ЕС е пазител на единния пазар, но през последните години е подложена на повишен стрес поради бързото нарастване на обема на търговията, предизвикателствата, породени от е-търговията и увеличения брой стандарти по отношение на стоките, които трябва да се проследяват на границите. В резултат на това в началото на м. май 2023 г. Европейската комисия предложи проект на реформа, целяща опростяване на митническия съюз чрез намаляване на бюрокрацията и увеличаване на прозрачността, като същевременно се засили защитата на финансовите и нефинансовите интереси на ЕС. Промените могат да бъдат определени като революционни или дори като прекалено амбициозни, но при успех реформата би поставила началото на един нов подход към митническия контрол без аналог в световен мащаб. Всяка промяна води до нови възможности, но може да породи и редица проблеми. В това отношение е важно да бъдем добре подготвени, за да се възползваме максимално от първите и да можем да отговорим адекватно на последните и дори да ги предотвратим.