ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ТЕЖЕСТ ВЪРХУ ТРУДА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Автори

Ключови думи
данъчно-осигурителна тежест, данъчен клин, труд, доход, България

Резюме
Трудът и генерираният от него доход са основен обект на данъчно облагане в съвременния свят. Това поставя под въпрос провежданата фискална политика с оглед осигуряване на устойчивост на пазара на труда и постигане на устойчивост в управлението на държавните бюд-жети. Регулирането на тежестта, която се понася от труда като фактор на производство, е от особено значение за конкурентоспособността на дадена икономика и за стимулирането на икономическите агенти. Настоящото изследване се фокусира върху анализ на данъчно-осигурителната тежест в България за периода 2007–2023 г., с цел да се проследят тенден-циите в резултат на извършените промени в данъчното и осигурителното законодателство и как това рефлектира върху пазарните участници. Чрез изследването също така се цели да се направи съпоставка между бремето, което понасят икономическите агенти в България и в останалите страни–членки на ЕС.

JEL Класификатор: H20, H24, H31, J38
Кодове на научна квалификация:
Страници: 28
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ОСНОВНИ СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАЗМЕРА НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

    Един от сериозните обществени въпроси от години е свързан с размера на държавните разходи и държавните приходи и формирания държавен бюджет. Последното определя размера на държавната намеса в икономиката и предоставените от държавата публични блага. Върху растежа на държавните разходи влияят различни фактори както от страна на търсенето на ...

  • МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА

    Целта е разработване на маркететинг стратегия на Регионална библиотека ''Любен Каравелов'' – Русе. Средствата за адекватно развитие и оцеляване на изследваната библиотека като цяло не достигат. Държавните и общинските институции и структури, като ключови финансови и др. партньори, нямат устойчиви политики и дългосрочна визия за развитие на ...

  • ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И КРИЗИСНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА ОСНОВА В БЪЛГАРИЯ

    Целта на настоящото изследване е да представи кризисните въздействия върху данъчната основа на фискалните постъпления през погледа на данъчно задължените лица в процеса на икономическото възстановяване на страната след пандемията. Приложеният метод на изследване е анкетно проучване сред физически и юридически лица и последваща обработка на данните ...