• В. Хаджиев
  Асиметрична специализация на износа в условията на либерална международна търговия
  JEL: C38, F14
  Резюме: Асиметричната специализация на износа е характерна черта на съвременната либерална търговия. Тя се изразява в това, че голяма част от страните изнасят предимно суровини и нискообработени изделия, а малка част от страните – високообработени изделия. Тази статия си поставя за цел чрез йерархичния клъстерен анализ да докаже, че асиметричната специализация на износа не се променя съществено за периода на функциониране на СТО. От извършения анализ се установява, че за периода от 1995 г. до 2011 г. асиметричната специализация на износа не се е променила съществено. Констатира се, че голяма група от страни и за двете години попадат в първия клъстер (76%, респективно 74% от общия брой страни). Останалите страни се разпределят равномерно в съседните кластери. Установи се също, че страните от първия клъстер са се специализирали в износа предимно на суровини и нискообработени изделия. На основание на резултатите може да се направи заключението, че асиметричната специализация на износа е хроничен, дългосрочен проблем на либералната международна търговия.
 • Вера Пиримова, Петър Илков Пешев
  Сравнителни предимства и конкурентоспособност на българския износ
  JEL: F10, F14
  Резюме: Настоящото изследване е съсредоточено върху анализ на сравнителните предимства и конкурентоспособността на българското производство и износ. То е структурирано в две части. В първата част са систематизирани някои теоретични концепции за сравнителните конкурентни предимства и са интерпретирани индексът на Б. Баласа и индексът на М. Амир. Във втората част са изчислени и се анализират индексите на Б. Беласа и индексите на М. Амир, чрез които се извеждат прояви-лите се през 2012–2016 г. сравнителни предимства и недостатъци на българското производство и износ на определени стоки и стокови групи. На тази основа се разкриват и обобщават възможности за разширяване или ограничаване на износа на конкретни стокови групи, оттук и за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. В изс¬ледването са приложени математически и статистически методи, предимно индексният метод, наред с методите на анализа и синтеза.