• Атанас Дамянов
  ЕКЛЕКТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ COVID-19
  Резюме: Настоящото изследване, в което си поставяме за цел да проникнем през мъглата на Covid-19, се състои от четири части. В първата част, в силно синтезиран вид, са посочени последствията от кризата през 2008 г. Във втората част са търсени библейски корени и философски обяснения на пандемията, надградени с парадокс на капиталистическата икономическа система. Предложено е графично представяне на влиянието на пандемията, различно от “V”, “U”, “L” и “I”- образ-ните интерпретации. В трета част е възприета тезата на Рено Жирар, но е направено собствено разглеждане на слабите места на три идеологии. Допълнена е рекомендацията на G-20 за възстановяване на трансграничната търговия. В четвъртата част е предложен втори, наш вариант за графично представяне на последствията от пандемията. Подчертано е, че тя не е явление за един природен сезон. Синтезирани са нанесените поражения по отделни сектори и професии в света. Обосновано е, че структурата на продуктовия набор зависи и от структурата на човешките потребности, и от измеренията на новата околна среда. А ключовата дума е „Трансформация“. В продължаващите разсъждения и обобщения са уловени три основни характеристики на пандемията, четири модела на човешко поведение. Предложени са нови организационно-структурни промени за фирмите, компаниите, корпорациите. Афиширано е, че управле¬нието вече клони към извършване чрез алгоритми, протоколи и формирани коалиции от социални и икономически платформи.
 • Атанас Дамянов
  ЗА ЕДИН РЕВИТАЛИЗИРАН, ВИБРАНТЕН И ПРОСПЕКТИВЕН ФЕНОМЕН
  Резюме: Настоящото изследване съдържа четири части: разширено въведение, част първа: неокласическа концепция за „Великия път на коприната“; част втора: реакцията на САЩ и Европейския съюз и наситено заключение. Във въведението са приведени разместените пластове в световната икономическа триада (вчера, днес и утре). Подчертан е отвореният характер на букета от нови течения в икономическия мейнстрийм. В първата основна част е анализирано ревитализирането на „Пътя на коприната“ и придаването на вибрантност чрез проекта „Един пояс – Един път“. Аргументирано е обогатяването му чрез изграждащата се мултивекторност. Във втората част е приведен негативен пояс в САЩ – Американски ръждив пояс (The Rust Belt of The United State). И след като отрицанието на китайския проект не успя, те отидоха към мрежа от сини точки (Blue Dot Network). А ЕС възприе своя модификация „Евро¬пейски път на коприната“. В наситеното заключение, чрез преосмисляне на синтеза на второ и трето ниво се дефинира „Икономика на пояси¬те“ като ново течение, наред с дигиталната, предприемаческата, партньорската, наративната и т.н. икономики.
 • Виктор Йоцов
  КОНВЕРГЕНТНА ИКОНОМИКА – КРИТИЧЕН ПОГЛЕД ЗА ПЪТЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС
  JEL: F63, G0
  Резюме: Поводът за тази статия е представянето на книгата на проф. д.ик.н. Гарабед Минасян „Конвергентна икономика“ , организирано от Съюза на икономистите в България с любезното съдействие на фондация „проф. д-р Минко Русенов“. По време на обсъждането и дискусиите икономисти от различни университети и научни институции представиха своите виждания по темата за ролята на икономическата конвергенция в съвре-менното развитие на България.
 • Атанас Дамянов
  ОЧЕРТАВАНЕ ЛИНИИТЕ НА РАЗЛОМА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  Резюме: В изследването сме се постарали да избягаме от природния, геологическия и физическия аспект на понятието разлом. Възприели сме, че разломът означава отсъствие на единство, на съгласие в дадена система. По този начин сме фундаментализирали нашите разсъждения. Първият акцент е поставен върху отделянето на Обединеното кралство (OK) от ЕС. В синтезирана хронология е проследено времето от приемането на ОК в ЕС до м. декември 2020 г. вкл. Уловена е една от причините за отделянето на кралството, която се състои в менталните различия между него и Континента. По-нататък е подчертано, че разломите в ЕС, в тяхното видово многообразие, са предизвикани и чрез косвена връзка от първа степен от събудените империи в света, философията на Mitteleuropa, делението на Стара и Нова Европа и др. Предложена е двуфакторна матрица, като чрез нея е търсена връзката между етапите на разширяване на Съюза и степента на отсъствие на единство и съгласие в Общността. В заключението е посочено, че трябва да се освободим от интеграционния романтизъм и да се върви към постлисабонски договор.