• История

  „Народностопански архив“ е първото академично икономическо списание в България. От 1 януари 2017 г. заглавието на списанието на английски език е „Economic Archive”, като заменя транслитерираното наименование “Narodnostopanski archiv”, използвано до края на издателската 2016 г. За неговото издаване под името “Народостопански архив” (сега “Народностопански архив”) е взето решение на заседание на Академичния съвет от 1 октомври 1945 г. (отразено в протокол № 100). Определен е тримесечен период на

  Още »

 • Към авторите

  Изисквания при депозиране на материал за сп. "Народностопански архив"

  1. Обем:минимум - 12 страници;
  максимум – 20 страници.
  2. Депозиране на материалите:
  една разпечатки (на хартиен носител) и в електронен вид (CD);
  резюме в обем от половин страница;
  визитка на автора (авторите) с E-mail и GSM.
  3. Технически характеристики:
  изпълнение Word 7.0 (минимум);
  размер на страницата А4,

  Още »


Информация

Списание „Народностопански архив“ е научно периодично издание с икономически профил на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. В кн. 1 от 1946 г., в уводна статия на проф. Тодор Владигеров, се полагат основите на редакционната политика на списанието: „… да разисква и предлага решения по актуалните проблеми на стопанството…”.

Списанието излиза в четири книжки годишно.

През 2009 г. списанието стартира свой международен брой на английски език, където се представят преводи на публикуваните през предходната издателска година водещи статии. От 2013 г. списанието започва да се публикува двуезично (на български и английски език). От 2014 г. списанието е свободно достъпно в Интернет (http://www2.uni-svishtov.bg/nsarhiv/).

Списанието се индексира в:

Най-четени статии

 • Валутният борд в България: теоретически разсъждения и емпирични резултати

  Чрез настоящата статия авторите си поставят за цел да развият гледната точка за пресечната между теоретическите виждания за валутния борд и отчитаните от България емпирични резултати. За постигането на дефинираната цел статията е структурирана в следните обособени части: първо, изясняване същността на валутния борд в светлината на водещите теоретични изследвания по проблема; второ, критичен анализ и оценка на особеностите на валутния борд в България; трето, обосновка на авторовия отговор на ...

 • БЪДЕЩОТО ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА БИЗНЕС ЦИКЪЛА

  В настоящата разработка е използвана векторна авторегресия (VAR), за да се оцени доколко икономическият цикъл на България е синхронизиран с този на еврозоната (ЕЗ). Идентифицирани са основ-ните фискални и монетарни фактори, въздействащи върху координацията на бизнес циклите на България и ЕЗ. Формулирани са препоръки за макроикономически политики, които да подпомогнат синхронизирането на икономическия цикъл на България с този на ЕЗ и да подготвят нашата страна за приемане на еврото....

 • Нов юан или нова валутна система

  Обект на настоящото изследване е китайският юан (ренминби). Предмет на разработката е еволюцията на китайския юан от национална до световна резервна валута. Подложената на проверка теза е, че възходът на китайската парична единица е белег на качествени и дълбоки промени в международната валутна система. Цел на изследването е да се анализира и проследи в еволюция актуалната ситуация в международната валутна система, като се направи опит за открояване на факторите и причините за възхода на ...