• Венелин Терзиев
  COVID-19 И НАЦИОНАЛНИЯТ ПЛАН ЗА ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ – АНАЛИЗ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОМЕНИ
  Резюме: Настоящата публикация е втора част от по-мащабно изследване с което се анализират и изследват процесите на българския пазар, които протичат в създалата се извънредна ситуация вследствие на пандемичната обстановка, създадена от COVID-19. Фокусът е върху състоянието на пазара на труда преди пандемичната криза и послед-ващите промени на действащия национален план за заетост спрямо предизвикателствата на ситуацията, породена от COVID-19. Предлагат се мерки и се обосновават действия по преструктуриране на финансовия ресурс за адаптиране на плана спрямо новото предизвикателство към пазара на труда в България.
 • Людмил Найденов, Димитър Ценов
  COVID-19 РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ ДАНЪЧНИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
  Резюме: В разработката се изследват въпросите, свързани с влиянието на COVID-19 върху данъчните несъответствия в България. На основата на авторово дефиниране на данъчните несъответствия се очертават техните теоретични, практикоприложни и технически основи и специфични характеристики. Анализира се динамиката на разликата между величината на фактическите и плановите данъчно-осигурителни приходи по консолидираната фискална програма (КФП), като се доказва, че тя зависи пряко от световната пандемична ситуация, провокирана от COVID-19. Аргументира се необходимостта от нов иновативен подход, който да отчита променените реалности и важната роля на включените в състава на КФП параметри за подобряване на общественото благосъстояние и устойчивостта на икономиката. Обект на изследване в настоящата разработка са данъчните несъответствия, а предмет – влиянието на COVID-19 върху разминаването между величината на фактическите и плановите постъпления от преки, косвени данъци, социални и здравни вноски в България. Заключава се, че продължаващата повече от година пандемична ситуация понижава икономическата активност и на тази основа влияе негативно върху данъчните несъответствия в нашата страна.
 • Г. Тахов
  Актуални проблеми на финансовия мениджмънт на трансграничните инфраструктурни проекти
  Резюме: Целта на статията е да представи в критичен план актуалните проблеми, базисните модели и влияещите фактори за развитие на компетенции за финансово управление на трансгранични инфраструктурни проекти като цяло и в частност – за създаване на транспортна свързаност между България и Румъния като страни-членки на ЕС. Статията е структурирана в три основни части. В първата част фокусът е върху факторните модели за финансов мениджмънт на инфраструктурни проекти. Втората част развива идеи за групиране и систематизиране на проблемите пред инфраструктурните трансгранични проекти за транс-портна свързаност. Третата част представя синтезиран емпиричен анализ на проекта „Дунав мост 2: Видин – Калафат” като успешен пример за трансграничен проектен мениджмънт.
 • Величко Адамов
  Анатомия на капиталовото осигуряване на инвестициите
  JEL: G31, M41
  Резюме: Капиталовото осигуряване на инвестициите изисква сериозна финансова преработка на счетоводния баланс и отчета на приходите и разходите. В този аспект в статията се обоснова потребността от съста-вянето на финансов баланс на фирмите, който дава основните показа-тели, необходими за ефективно парично обезпечаване и управление на инвестициите. Прави се критичен анализ на минималното финансово равновесие и се доказва потребността от използване на реално финан-сово равновесие. По този начин доброто управление на фирмата е немислимо без постоянно обезпечаване на дългосрочни капитали за финансиране на част от краткосрочните инвестиции.
 • Виолета Блажева
  Българският аграрен сектор в контекста на „обновената” обща селскостопанска политика на Европейския съюз
  JEL: Q18, F02
  Резюме: Постигнатото политическо споразумение между Европейския парламент, Съвета на министрите на Европейския съюз и Европейската комисия се очаква да доведе до значителни промени, които са отправна точка в европейската политика за преодоляване на предизвикателствата на продоволствената сигурност, изменението на климата, растежа и зае-тостта в селските райони. В този аспект настоящата разработка поставя акцент върху реформата на европейската селскостопанска политика от 2013 г. в контекста на новия програмен период 2014-2020 г. Приоритет се отдава на предстоящите промени в българския аграрен сектор по отношение на приложението на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз. Предложено е групиране на промените в ОСП, които биха улеснили включването на променените мерки при разработване аграрната политика на България. С предстоящата реформа се цели постигането на по-справедливо разпределение на средствата. Очакванията са всяка държава-член на Общността да не получава по-малко от 75% от средствата (средно), предоставяни от Евросъюза. Новите правила ще влязат в сила от януари 2014 г.
 • Людмил Найденов
  В търсене на междуобщинска данъчна конкуренция – случаят на България
  JEL: H71, H72
  Резюме: В разработката се извеждат специфичните особености на междуобщинската данъчна конкуренция, нейните позитиви и рискове. Анализира се данъчната политика на българските местни власти и се дискутират факторите, които ограничават междурегионалната данъчна конкуренция в нашата страна. На базата на конкретни данни относно динамиката на ставките на основни местни налози се доказва липсата на целенасочена политика по привличане и задържане на данъчна база посредством манипулация на данъчните ставки. Заключава се, че в България данъчните размери на местните налози най-често са осреднени между нормативно дефинираните горна и долна граница. Доказва се, че ниската стойност на съотношението приходи и помощи, постъпили в бюджетите на общините/БВП, не стимулира предприемачите, водени от различията в абсолютната сума на местните данъци, да инвестират в конкретна юрисдикция.
 • Маргарита Михайлова
  ВЛИЯНИЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ И COVID-19 ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  Резюме: Пандемията от COVID-19 ускори някои от съществува¬щите тенденции в глобалната бизнес среда, като по този начин тя промени условията за осъществяване на международна предприемаческа активност. Четири от тези тенденции, които имат ключова роля за международния бизнес, са дигитализацията и активното използване на комуникационни технологии, преструктурирането на глобалните вериги за доставки, загубата на доверие в международните организации и на последно място нарушаването на интегритета на международните бизнес мрежи и трансфера на знание. Ето защо настоящата статия анализира подробно влиянието на процесите и ефектите, свързани с посочените тенденции, върху създаването и успешното развитие на международните нови предприятия.
 • Атанас Дамянов
  Възможни ефекти при политически ходове в европейската търговия
  JEL: F00, F01, F1
  Резюме: Настоящето изследване е развито в три части. В първата част са представени същностни, семантични и синонимни характерис¬тики на поня¬тието „ефект”. Направени са изводи, че почти всеки ефект произтича от опре¬делена теория от различните клонове на науката. Във втората част са очертани възможни показатели за измерване влиянието на политически ходове в евро¬пейската търговия. Конструирана е тривек¬торна матрица, която включва: поли¬тически решения, големина на дър¬жавата и показатели/ефекти. В третата част са конкретизирани тези ефекти въз основа на взаимни санкции, а именно: ефек¬тите на дохода, на бумеранга и т.н. Предложени са възможни сценарии за възс-тановяване архитектурата на европейската търговия, изграждана в последните 25 години.
 • Мерием Чафик, Мохамед Набил Ел Мабруки
  ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТРАНСГРАНИЧНОТО БАНКИРАНЕ С ОГЛЕД НА ПАН-АФРИКАНСКИТЕ БАНКИ
  Резюме: През последните две десетилетия се наблюдава забележително увеличение на регионалните банкови операции по целия африкански континент, което се дължи на подобряването на макроикономическите показатели и икономическия растеж. В резултат на това африканските банки увеличиха своите географски операции, за да се очертаят като регионални групи, притежаващи значителен пазарен дял в сравнение с превъзхождащите ги в исторически план конкуренти. Въпреки това все още няма достатъчно публикации относно пан-африканската банкова индустрия, която да обяснят по-добре това явление, а това от своя страна не позволява да се състави една по-обща и всеобхватна представа на всички ключови елементи, влияещи върху този забележителен ръст. Статията представя изследване, чиято цел е да обобщи всички съществуващи академични изследвания и да очертае ключовите възможности, от които са се възползвали регионалните банки, както и стоящите пред тях предизвикателства за успешно управление на трансграничните им банкови операции в региона.
 • Ангел Ангелов
  ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ТЕЖЕСТ ВЪРХУ ТРУДА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  Резюме: Трудът и генерираният от него доход са основен обект на данъчно облагане в съвременния свят. Това поставя под въпрос провежданата фискална политика с оглед осигуряване на устойчивост на пазара на труда и постигане на устойчивост в управлението на държавните бюд-жети. Регулирането на тежестта, която се понася от труда като фактор на производство, е от особено значение за конкурентоспособността на дадена икономика и за стимулирането на икономическите агенти. Настоящото изследване се фокусира върху анализ на данъчно-осигурителната тежест в България за периода 2007–2023 г., с цел да се проследят тенден-циите в резултат на извършените промени в данъчното и осигурителното законодателство и как това рефлектира върху пазарните участници. Чрез изследването също така се цели да се направи съпоставка между бремето, което понасят икономическите агенти в България и в останалите страни–членки на ЕС.
 • Н. Кравчук
  Дивергенция и конвергенция в глобалното развитие
  JEL: F01, F02
  Резюме: От концептулна гледна точка, настоящата разработка се занимава с един от най-спорните проблеми в методологията на съвременните междусистемни трансформации – двойнствената природа на баланса в системите или едновременното проявление на процесите на „дивергенция и конвергенция в глобалното развитие”. В композиционно отношение, проведените изследвания по поставения проблем следват две основни насоки: (1) анализ на проявяващата се асиметрия в глобалното развитие, която активира определени гравитационни процеси в геоико-номическото пространство; и (2) фокусиране на вниманието върху задълбоченото изучаване на причините за хетерогенния характер на гео-икономическото пространство и проявленията на дивергенция в глобалното развитие под влияние на естествените гравитационни фактори върху ендогенноекзогенната ос. Емпиричните анализи разкриха системните детерминанти на действащите гравитационни процеси в геополитическото пространство, беше изградена геостратегическа матрица на дивергенцията в глобалното развитие. Очертана беше и геостратегичес-ката позиция на Украйна в геостратегическото пространство при проектиране на проблемите в глобалните междусистемни трансформации. Беше потвърдена хипотезата, че силата на гравитационния заряд нараства при задълбочаване на асиметриите в глобалното развитие.
 • Ирина П. Казанджиева Йорданова
  Доктрината Too Big to Fail и мрежата за финансова сигурност
  JEL: G21, G28
  Резюме: Глобалната финансова криза от 2007–2009 г. показа негативните последици от доктрината TBTF и необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване намесата на държавата при неплатежоспособност на системно-важни банки. В ЕС такива мерки бяха предприети най-вече при надзора на системно-важните банки, изискванията за капитал, възможностите на банката да поема загуби с вътрешни ресурси и гарантирането на депозитите. Изследването разглежда развитието на мрежата за финансова сигурност, като е поставен акцент върху схемата за гарантиране на депозитите, която е съществен компонент на мрежата за финансова сигурност. Проследена е еволюцията на схемите за гарантиране на депозитите и е направен анализ на нейното въздействие върху доктрината TBTF. В изследването се доказва, че развитието на депозитното застраховане има противоречиво въздействие върху доктрината TBTF.
 • Николай Нинов
  Дългосрочната грижа – новият социален риск в Европа
  JEL: J11, J16
  Резюме: Застаряването на населението, промяната на семейния модел, увеличаването на броя на жените - участници в пазара на труда – и променящите се ценности и нагласи към неформалното предоставяне на грижи са новите променливи, които се превръщат във все по-голямо предизвикателство пред адекватността на европейските социални системи. Доскоро въпросът чия е отговорността за грижата за зависимите възрастни хора, имаше еднозначен отговор - семейството, поради което този проблем не попадаше във фокуса на вниманието на политиците и държавата. Настоящата ситуация е коренно променена и поради тенден-циите към увеличаване броя на лицата, нуждаещи се от грижи, намаляване броя на наличните болногледачи и постоянно увеличаващите се публични и частни разходи за социални услуги, проблемът вече се пре-върна от частен в обществен за всички държави-членки на Европейския съюз. Именно във връзка с това, на дългосрочните грижи за възрастни хора бе поставен „етикетът” – „нов социален риск”.
 • Атанас Дамянов
  ЕКЛЕКТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ COVID-19
  Резюме: Настоящото изследване, в което си поставяме за цел да проникнем през мъглата на Covid-19, се състои от четири части. В първата част, в силно синтезиран вид, са посочени последствията от кризата през 2008 г. Във втората част са търсени библейски корени и философски обяснения на пандемията, надградени с парадокс на капиталистическата икономическа система. Предложено е графично представяне на влиянието на пандемията, различно от “V”, “U”, “L” и “I”- образ-ните интерпретации. В трета част е възприета тезата на Рено Жирар, но е направено собствено разглеждане на слабите места на три идеологии. Допълнена е рекомендацията на G-20 за възстановяване на трансграничната търговия. В четвъртата част е предложен втори, наш вариант за графично представяне на последствията от пандемията. Подчертано е, че тя не е явление за един природен сезон. Синтезирани са нанесените поражения по отделни сектори и професии в света. Обосновано е, че структурата на продуктовия набор зависи и от структурата на човешките потребности, и от измеренията на новата околна среда. А ключовата дума е „Трансформация“. В продължаващите разсъждения и обобщения са уловени три основни характеристики на пандемията, четири модела на човешко поведение. Предложени са нови организационно-структурни промени за фирмите, компаниите, корпорациите. Афиширано е, че управле¬нието вече клони към извършване чрез алгоритми, протоколи и формирани коалиции от социални и икономически платформи.
 • Величка Николова
  ЕФЕКТИ НА ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И COVID-19 ПАНДЕМИЯТА ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ В СИЛНО ЗАДЛЪЖНЕЛИ СТРАНИ
  Резюме: В настоящата статия се поставя акцент върху анализирането на държавния дълг в някои силно задлъжнели страни в световен мащаб, сред които се отнасят Венецуела, Судан, Япония и Гърция. Основната цел е да се проследят и съпоставят първоначалните ефекти от световната финансова и икономическа криза (2008) и пандемията ot COVID-19 върху равнищата на държавен дълг в изследваните страни. Поради тази причина в началото се систематизират теоретични концепции, в които се акцентира върху връзката между проявленията на кризи в икономиките и промяната в нивата на правителствения дълг. В хода на изследването се открояват основните двигатели за рязкото нарастване на държавния дълг в анализираните страни, като в допълнение се проследява динамиката на бюджетните приходи, разходи и салдо.
 • Константин Колев, Мая Цоклинова
  ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ОСНОВНИ СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАЗМЕРА НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
  Резюме: Един от сериозните обществени въпроси от години е свързан с размера на държавните разходи и държавните приходи и формирания държавен бюджет. Последното определя размера на държавната намеса в икономиката и предоставените от държавата публични блага. Върху растежа на държавните разходи влияят различни фактори както от страна на търсенето на публични блага, така и от страна на предлагането. В този контекст в настоящата статия авторовият интерес е фокусиран върху изследване на зависимостта между основни социално-демографски характеристики на населението и размера на държавните разходи за со¬циално осигуряване и подпомагане. Ръководната за изследването работна хипотеза е, че между държавните разходи за социално осигуряване и подпомагане в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), членки на Европейския съюз (ЕС) и основни социално-демографски характе¬ристики на населението съществува положителна връзка. Проверката на хипотезата се осъществява в следната последователност: първо, на базата на проучване на литературни източници се обосновават количествени показатели, отразяващи основни социално-демографски характеристики на населението; второ, на базата на възприетите показатели се изчисляват социално-демографски индекси за страните от ЦИЕ членки на ЕС; трето, измерване чрез коефициента на К. Пирсън на връзката между държавните разходи за социално осигуряване и подпомагане и социално-демографските индекси. Работната хипотеза е потвърдена, тъй като е установено, че между изследваните променливи през всяка една година от анализирания период 2017–2021 г. съществува положителна връзка. Стойностите на коефициента на корелация през периода 2017–2021 г. в хронологичен ред са, както следва: 0,7336; 0,7128; 0,7011; 0,7063; 0,7068.
 • Радка Ненова
  Земеделските стопанства – ново проявление на социалното фермерство
  JEL: O13
  Резюме: Секторът на социалната икономика е с нарастващо значение както за европейската, така и за националната икономика. Неговото бъдещо развитие и усъвършенстване е заложено в приоритетите на общата политика на ЕС. Част от аспектите на социалната икономика, свързани с характеризирането на понятието социално предприятие, неговата регламентация и условията за функционирането му, са дискусионни и са обект на научен интерес в настоящото изследване. Проучването е фокусирано върху възможността за комбиниране на някои характеристики на социалните предприятия с тези на традиционните земеделските стопанства. В резултат на това е разработен модел за функциониране на земеделските стопанства със социална насоченост в България.
 • Любен Кирев
  Знанието като икономически ресурс и благо
  JEL: L41, D83
  Резюме: Превръщането на знанието в основен фактор на производството и основен негов продукт в основаната на знанието икономика, поражда потребност от изясняване неговата същност като икономическа категория. В статията се разглежда амбивалентният характер на съществуване на знанието като публично и частно благо; възможностите за трансфор-мирането му от частно в публично благо чрез „преливане”; плюсовете и минусите на възможните пътища за развитие на изследователската и развойната дейност. Специално място е отредено на особеностите на знанието като икономическа категория: специфичен начин на отчуждаване, запазване на полезността и самонарастване в процеса на потребление, промени в характера и механизма на натрупване и на отношенията на собственост в обществото на знанието, неотделимост от притежателя като персонализирано благо. В съдържателно отношение статията допълва и доразвива изложените от автора идеи, разкрити в пленарния доклад на тема „Знанието като икономическа категория“ по повод седемдесет и пет годишнината на СА „Д .А. Ценов” - Свищов.
 • Ухинон Амин, Елхашими Зайнеб, Картоби Един
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ОТ СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТИТОРИ ОТ МАРОКО В ПЕРИОДА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19
  Резюме: Поведенческата икономика обяснява важната роля на поведенческите и психологически детерминанти за изясняването на инвестиционни решения и пазарни аномалии. Настоящето изследване има за цел да проучи поведението на социално-отговорните индивидуални инвеститори в Мароко в периода на кризата с COVID-19. То има принос към съществуващата литература за поведенческа икономика в контекста на Мароко. За тази цел проведохме проучване сред социално отговорни инвеститори в Мароко след началната фаза на пандемията в периода август - октомври 2022 г. Събраните чрез анкетно проучване данни бяха използвани за идентифициране на психологическите аспекти, които могат да повлияят на инвестиционните решения на социално отговорните ин¬веститори. За изчисляване на резултатите за алфата на Кронбах (Cronbach Alpha), факторния анализ, дескриптивния анализ, и множествената регресия беше използван софтуерния пакет SPSS 21. Настоящата статия има за цел да изследва психологическите особености на поведението в отговор на страх, склонност към риск, възприемане на риска, безпокойство от нестабилност на пазара, стадно поведение и въздействие на актуализациите на ваксинацията. Получените резултати показват, че по време на пан¬демията от COVID-19 поведенческите реакции на страх, безпокойство от нестабилност на пазара, склонност към поемане на риск и стадно поведение са повлияли на вземането на решения от страна на социално отговорни инвеститори в Мароко.
 • Росица Атанасова Проданова, Димитър Костов
  ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КООРДИНИРАНОСТ ИЛИ НЕСЪГЛАСУВАНОСТ?
  Резюме: Поредицата от мащабни кризи от различно естество с глобален и регионален характер през последните десетилетия, както и променливият успех на различните антикризисни отговори на Евро-пейския съюз, правят актуален проблема за изследване на съгласуваността между икономическите политики на Съюза. В настоящото изследване се тества координацията между парична и фискална политика на ЕС, като се разкрива, че тя е слаба, на което могат да се отдадат някои проблеми в справянето с кризите. Причини за слабата координация могат да се търсят както в институционалната конструкция на европейските финансови институции, така и в някои негъвкави стратегии на съюза (нежелание да се води обща фискална политика, консервативност по отношение на бюджетните разходи).
 • Марияна Божинова, Румяна Лилова
  ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ЧРЕЗ СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: -
 • Венцислав Диков
  ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯТ КАПИТАЛ И ПАЗАРНАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА
  JEL: G32, J24
  Резюме: Създаването на стойност е водеща стойност пред опериращите на капиталовите пазари икономически агенти. Обект на изследване са нематериалните дълготрайни активи на фирмата като изразител на нейния интелектуален капитал. Предмет на статията са актуалните проблеми на оценка на влиянието на интелектуалния капитал върху борсовата капитализация на публичните компании по примера на БФБ – София. Изследователската хипотеза, която се тества, се формулира, както следва: Динамиката в счетоводната рентабилност може да се обясни с промени в записванията на интелектуалния капитал, за което свидетелстват научни изследвания, имащи своето еволюционно развитие в тео-рията и практиката. Целта е да се направи критичен преглед на литературата за интелектуалния капитал, създаването на стойност и рентабилността на фирмата с идентифициране на позитивни примери от БФБ–София за влияние на промените в интелектуалния капитал върху пазарната капитализация на публичните дружества.
 • Велин С. Станев
  ИСТОРИЧЕСКОТО ПЕРИОДИЗИРАНЕ НА РЕКЛАМАТА – ПРОБЛЕМИ И ИНТЕНЦИИ
  JEL: M37, M31
  Резюме: Този текст се фокусира върху някои противоречия в историческата периодизация на рекламните артефакти и практики при проследяването на рекламния развой в литературните източници с учебна насоченост, както и върху проблемната семантика на някои от използваните термини.
 • Методи Кънев
  КАПИТАЛИЗМЪТ СРЕЩУ СЕБЕ СИ (КРИТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ И ПРОЗРЕНИЯ)
  Резюме: Прагматичното масово съзнание и поведение на индивидите за постигане на частно и общо благоденствие намира за свой водещ мотив и фактор натрупването на капитал, създаващо работни места, блага и доходи. Превръщайки се от форма в стил на живот, то става осов прин-цип на модерността, довел до преиминуването й в капитализъм. Поставя се обаче въпросът, дали модерността не проблематизира отношенията икономически–неикономически дейности, капитал–труд, частни–публични интереси, национални–глобални зависимости? В крайна сметка не игнорира ли тя моралната същност на човека в разрез с началния си хуманистичен дух? В статията се прави опит за защита на тази хипотеза в съответсктвие с възгледите на редица признати социални ерудити, като подкрепени съжденията са и с емпирични доказателства, водещи към извода, че еволюирайки, капитализмът сам подготвя нуждата от реорганизация на обществения живот на нова основа. В резултат от изложението се достига до извода, че успешни ще са онези страни, които се опират преди всичко на свободното многостранно развитие на всеки индивид. С оглед на всичко това ни трябва цялостна (икономическа, духовна, социална и правно-политическа) визия за позитивна промяна, хармонично насочваща ресурсите към всички сфери на живота. Така те биха осигурявали: духовността–идеи, култура и смисъл; икономиката–материален проспе-ритет; моралността–добродетелност; правно-политическата сфера–социален мир, хармоничен и справедлив обществен ред.
 • С. Парушева
  КАРТОВО-БЕЗНАЛИЧНИТЕ ИЗМАМИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
  Резюме: Благодарение на бурното развитие на електронната търговия се увеличава делът на безналичните картови плащания в интернет, а заедно с това и на свързаните с тях измами. Относителната важност на картово-безналичните измами (КБИ) трайно нараства в световен и европейски мащаб, основно поради поетапното решаване на проблемите със защитата на наличните картови транзакции с помощта на прехода към EMV чип стандарта и преместване на измамите към по-уязвимите безналични транзакции, при които е трудно по надежден начин да се удостовери самоличността на картодържателя. За защитата им е необходимо да се вземат адекватни мерки, като се въведат общи хармонизирани задължителни минимални изисквания за сигурност в целия ЕС. На първо място предлагаме те да включват методи за установяване автентичността (authentication) на потребителите. За най-подходящ метод считаме протокола за сигурност 3-D Secure във вариант с динамична автентикация, тъй като в ЕС вече са направени редица стъпки за приложението му. Важно значение за превенция на КБИ има използването от банките и търговците на системи за откриване и блокиране на измамни транзакции.
 • Хасан Азис
  КАЧЕСТВО И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕСА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ГЪРЦИЯ
  JEL: H71, H72
  Резюме: Настоящото изследване има за цел да установи позициите на държавната и общинската администрация и тяхната оценка спрямо процеса на децентрализация в Гърция; компетентностите и нагласите на администрацията относно децентрализацията; степента на завършеност на децентрализацията и развитие на квалификацията на държавната и общинската администрация. Изработена е анкетна карта, в която са включени въпроси, свързани с оценката на децентрализацията в Гърция и нагласите на администрацията спрямо процеса. В изследването взимат участие 95 служители. Резултатите очертават трудности в процеса на децентрализация, както и начини за тяхното преодоляване.
 • Русалин Русалинов
  КЛИЕНТОЦЕНТРИЧЕН ПОДХОД ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
  Резюме: За обект на изследването се определят дружествата за частна охранителна дейност. Предметът на разработката фокусира водещата роля на клиентоцентричния подход за финансово-икономическа обосновка на успешното функциониране и развитие на дружествата за частна охранителна дейност. Изследователската хипотеза е, както следва: обективната оценка на финансово-икономическите аспекти и мотиви на търсенето на услуги по охрана и сигурност от страна на физически и юридически лица в условията на постепидемично възстановяване на икономическата активност може да се постига чрез анкетно проучване на клиентската удовлетвореност и мотивация за ценообразуване на услугата. Целта на статията е да представи резултати от анкетно проучване на клиентска удовлетвореност и оценка на финансово-икономическите аспекти и мотиви на търсенето на услуги по охрана и сигурност от страна на физически и юридически лица в условията на постепидемично възстановяване на икономическата активност. В структурен план са обособени три основни части: първата е с фокус върху кръгооборота на паричните потоци на дружествата за частна охранителна дейност, втората представя избрани елементи от проведеното анкетно проучване, третата е с анализ, фокусиран върху резултатите от изследваните обекти, където дейностите по охрана и сигурност се конкурират, но и взаимно допълват с дейностите по имуществено застраховане. Резултатите от изследването потвърждават валидността на концепцията „стойност за пари“ като важен критерий за ценообразуване на услуги по частна охрана и сигурност, вкл. и чрез мултикритериална оценка по Ликертовата скала. Анкетният въпросник успешно съпоставя услугите на общозастрахователните дружества и услугите на дружествата за сигурност и охрана. Преобладаващото мнение е за подкрепа на услугите на специализираните дружества спрямо издаването на застрахователни полици, като 61% от респондентите застават на позицията, че осигуряването на опазването на имуществото чрез специализирана фирма за сигурност и охрана е по-ефективно от сключването на еквивалентна застраховка с издадена полица от общозастрахователно дружество.
 • Райна Петрова
  КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО В УНИВЕРСИТЕТИТЕ
  JEL: M41
  Резюме: Компетентностите на управленските счетоводители са в процес на развитие съобразно променящата се социално-икономическа реалност. Практическото приложение на компетентностния подход в разглежданата област е отговор на промяната в нагласите от предметно-ориентирано към компетентностноориентирано обучение. Настоящото изследване има за цел да предложи компетентностен модел за обучение на студентите в областта на управленското счетоводство. Прилагането на разработения модел на компетентности в обучителния процес ще допринесе както за развитие на компетентностите, знанията и уменията, ценностите, етиката и нагласите, така и за реализацията на бъдещите управленски счетоводители.
 • Владислав Любенов
  ЛИХВЕНАТА КРИВА В ЕВРОЗОНАТА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19: ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ НАГЛАСИ
  Резюме: Целта на тази статия е да даде аргументирано обяснение на формата на лихвената крива спрямо наличните до момента теоретични обяснения и представените в разработката емпирични данни за макроикономическата обстановка и дълговия пазар. Обектът на изселването е лихвената крива на държавните ценни книжа, формирана от средните стойности на доходностите по държавните ценни книжа на страните – членки на еврозоната с рейтинг „ААА“. В първата част от разработката са изло-жени базисната литература и теоретичните познания, върху които се изграждат хипотезите в изследването, както и методологията на изслед-ването. Втората част разглежда вчастност спот и форуърдната лихвена крива през месец март 2021г. Третата част представя различни емпирични данни и дава обяснения за ситуацията на дълговия пазар по време на кризата, произтичаща от пандемията COVID-19.
 • Данаил Врачовски
  Многофондовата организация на допълнителното пенсионно осигуряване
  JEL: H55, G23
  Резюме: В статията е направен опит да се изследват основните въпроси на мултифондовата (многофондовата) организация на пенсионното осигуряване в Чили, като модел за социална защита. В стратегически и хипотетичен аспект са посочени предимствата и недостатъците, които могат да възникнат при въвеждането на многофондовата система в България. Основните изводи за българския пенсионен модел са свързани с възможностите за гарантиране на средствата в допълнително пенсионно осигуряване във фазите на натрупването и изплащането на пенсиите.
 • Юлиан Войнов
  МОДЕЛ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА СТРЕС ТЕСТ ВЪРХУ ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ – АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ С МОДЕЛА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
  Резюме: В настоящата разработка е представен модел за изчисление на производствения разрив за получаване на циклично-изгладения бюджетен баланс (САВ) и върху така получения резултат е проведен стрес тест, като е упражнен шок върху стойностите на производствения разрив и е проследена реакцията на САВ чрез функцията на реакция от въздействието (Impulse-Response Fuction) в EViews.
 • Пламен Димитров
  Моделиране на принудителната заетост на непълно работно време и срочен трудов договор на младите и възрастните лица в България
  JEL: М51
  Резюме: При условията на задълбочаващата се гъвкавост на трудовия пазар протича тенденция на развитие на нестандартните форми на временна заетост с цел реализиране на трудови доходи от лица, които поради различни причини предпочитат срочни трудови договори и работа на непълно работно време. За целта в някои държави – членки на ЕС се прилагат политики и мерки за улесняване на достъпа до гъвкавата заетост на всички нива в организациите, включително и достъпа до про-фесионално обучение с цел увеличаване на възможностите за кариерно израстване и професионална мобилност. Още повече, че решенията за това по отношение на определени категории лица не са доброволни, а са продиктувани от ограничения, свързани със семейни задължения, въз-раст и увреждания, обучение, смяна на местоживеене, циклични кризисни ситуации в икономиката и др. В настоящата статия се предлага методология за изследване на доброволния/принудителния характер на две от основните форми на гъвкавата заетост – непълното работно време и срочните трудови договори, в контекста на интересите на наетите лица, работодателите и пазара на труда. Фокусът на моделите целенасо-чено е отправен към най-рисковите общности на националния трудов пазар – младежите във възрастовата група от 15 г. до 29 г. и възрастните лица от 55 г. до 64 г.
 • Александър Филипов
  НЕФИНАНСОВИ ФАКТОРИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ДИРЕКТОР – УЧИТЕЛИ
  JEL: I 29
  Резюме: Настоящата статия разглежда основните психологически закономерности на общуването като междуличностно взаимодействие и личните качества на директора и учителя като компоненти на психологическия климат, явяващи се среда за нефинансово стимулиране на трудовата изява в училището като разпоредител с бюджет. Педагогическото общуване се възприема като професионална комуникация и поведенчески аспекти на взаимоотношенията между училищния директор и педагогическите специалисти, както и между самите тях като членове на педагогическия колектив. За целта са изяснени понятията и спецификата на педагогическата етика, толерантността и общуването в училище като нефинансови фактори при управление на взаимоотн-шенията директор – учители. Определени са техните характеристики и пътят за постигане на етическа цел. Специален акцент е поставен върху компетентността на училищния директор – лидер и мениджър – и ефективното взаимодействие с всички педагогически специалисти (зам.-директори; учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап; възпитатели; педагогически съветници; ресурсни учители; психолози).
 • Димитър Костов
  Нов юан или нова валутна система
  JEL: F31, O24
  Резюме: Обект на настоящото изследване е китайският юан (ренминби). Предмет на разработката е еволюцията на китайския юан от национална до световна резервна валута. Подложената на проверка теза е, че възходът на китайската парична единица е белег на качествени и дълбоки промени в международната валутна система. Цел на изследването е да се анализира и проследи в еволюция актуалната ситуация в международната валутна система, като се направи опит за открояване на факторите и причините за възхода на китайския юан и се потърсят индикации за посоката на бъдещото развитие на системата като цяло.
 • Момчил Антов
  НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА МИТНИЧЕСКА РЕФОРМА – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  JEL: M49
  Резюме: Митническата система на ЕС е пазител на единния пазар, но през последните години е подложена на повишен стрес поради бързото нарастване на обема на търговията, предизвикателствата, породени от е-търговията и увеличения брой стандарти по отношение на стоките, които трябва да се проследяват на границите. В резултат на това в началото на м. май 2023 г. Европейската комисия предложи проект на реформа, целяща опростяване на митническия съюз чрез намаляване на бюрокрацията и увеличаване на прозрачността, като същевременно се засили защитата на финансовите и нефинансовите интереси на ЕС. Промените могат да бъдат определени като революционни или дори като прекалено амбициозни, но при успех реформата би поставила началото на един нов подход към митническия контрол без аналог в световен мащаб. Всяка промяна води до нови възможности, но може да породи и редица проблеми. В това отношение е важно да бъдем добре подготвени, за да се възползваме максимално от първите и да можем да отговорим адекватно на последните и дори да ги предотвратим.
 • Румен Върбанов, Красимир Шишманов
  НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ
  Резюме: Концепцията за новото поколение електронен бизнес (e-Business 2.0, Social Business) се отнася до компании, които интегрират социалните технологии и инструменти във всички бизнес процеси както вътрешни, така и външни (клиенти, доставчици, бизнес партньори) и по този начин преодоляват много от традиционните организационни бариери, които забавят обмена на информация и колаборацията. В първата част на статията се изследват основните характеристики на новото поколение системи за електронен бизнес, формирано под въздействието на Web 2.0 и социалните медии, мобилните технологии и облачните изчисления. Направен е опит да се представят промените, които настъпват в трите основни сфери за проявление на електронния бизнес: приложението на технологиите на Web 2.0 за управление на вътрешно корпоративните комуникации, проектирането и разработката на нови продукти и управлението на знанията (интранет среда), корпоративни комуникации и взаимодействия с външни партньори и клиенти (Extranet среда, B2B модел) и електронна търговия (интернет магазини, B2C модел). Във втората част се анализират възможностите и предимствата, които осигуряват съвременните технологии за електронно разплащане – използване на дебитни и кредитни карти, безконтактни разплащания, мобилно банкиране, биткойнт.
 • П. Димитрова
  Някои аспекти при счетоводния анализ на предоставените кредити от търговските банки
  JEL: М41, Е51
  Резюме: Извършваният счетоводен анализ в банковите институции е с ключово значение. Използваната информационна база при него е изключително и само от текущото и периодичното счетоводно отчитане. Въз основа нa реални счетоводни данни се установява, че са налице снижени темпове на положителния прираст на кредитните портфейли. Отчита се добра обезпеченост на предоставените заеми, като едновременно с това е налице и нарастване на относителния дял на просрочените кредити. При оценката на риска на обезпеченията е възможно да се предложи използването на „риск над средния”. Счита се за необходимо банките да поддържат информация за ликвидационната стойност на ипотеката или заложения актив, вместо за пазарната цена.
 • Стоян Проданов
  Обезщетенията за неимуществени вреди от пътни инциденти – етични и финансови измерения
  Резюме: С развитието на автомобилния транспорт се подобри социалната, трудовата, образователната, инвестиционната, културната мобилност с цената на влошена сигурност на трафика, увеличаване на увреденото имущество, здравето и живота на участващите в движението. Автомобилните катастрофи се превърнаха в световен феномен и са водещ фактор за смъртността, съпоставено с битовите и трудови инциденти. Стойността на човешкия живот продължава да е предизвикателство и нерешен проблем пред науката, политиката, стопанските и обществените отношения. Въпреки това, здравеопазването, застраховането, сферите на сигурността и правораздаването ежедневно се сблъскват с необходимостта да преговарят и намират прагматичен резултат на проблема за цената на човешкия живот. Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица вреди, вследствие на притежаването или използването на моторно пре¬возно средство по време на движение или престой. Застрахователят покрива неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт, вредите, причинени на чуждо имущество, пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането, разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования, и лихвите. Съществуващата картина на застрахователния пазар, юридическата регламентация на обезщетенията в страната ни, както и благосъстоянието на българските граждани рефлектират в редица проблеми, съпътстващи тази застраховка.
 • Владимир Дамянов
  ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
  Резюме: Публикацията отразява акцентите при дефиниране на хипотезата за оптимизацията на пожарната безопасност в България чрез интернет технологии като възможна и адекватна стратегия за успешно развитие на органите за пожарна безопасност и защитата на населението. Темата е своеобразна визия за организационна промяна ‒ от консервативно поведение към електронно управление.
 • Мартин Харизанов
  ПЕРСПЕКТИВЕН ПРОСТРАНСТВЕН МОДЕЛ ЗА УСТОЙЧИВО ПРЕРАЙОНИРАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: R51, R58
  Резюме: Предвид процеса на обезлюдяване на Северозападния район за планиране и последващото влошаване на социално-икономическите индикатори в района е необходимо предприемането на действия по прерайониране на регионите от NUTS 2. Необходимостта от обособяването на ново райониране се обуславя от високата степен на изоставане на района в ключови социално-икономически фактори като: транспортна инфраструктура, демографски характеристики, БВП на човек от населението, средна брутна работна заплата и др. Предложеният вариант за райониране на България запазва в дългосрочен аспект нормативно заложения брой живущи в районите от ниво 2 и позволява обособяването на пет регионални центъра. По този начин, в случай на липса на форсмажорни обстоятелства в социално-икономически аспект в страната, би могло да се постигне икономическа интеграция между районите и развитие на регионалната политика за целите на прилагането на финансовото осигуряване развитието на изоставащите райони, към които в настоящия момент попада Северозападният район за планиране.
 • Божидар Божинов
  Перспективи пред моделите за ранно предсказване на кризисни ситуации в банковия сектор
  JEL: G21
  Резюме: Първата за настоящия век глобална финансово-икономическа криза отново напомни на икономистите за уязвимостта на банковата система от външни сътресения. Проблемите в банковия сектор се измерват в милиарди евро разходи за подпомагане и стабилизиране на банките в най-засегнатите страни. Във връзка с това настоящата статия си поставя за цел да анализира опциите за предсказване на банкови затруднения и проблеми чрез модели, като вниманието се насочва към тези, базирани на сигналния подход. Въз основа на извършеното изследване е направен опит за конструиране на механизъм за усъвършенстване на сигнално базираните модели за прогнозиране на кризисни ситуации в банковия сектор.
 • Ина Лечева
  ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ
  JEL: H53, G38
  Резюме: Предварителният контрол за законосъобразност е част от въведените контролни дейности, задължителни за прилагане в публичния сектор още от 2000 г., като през годините е претърпял промени във философията на прилагането си. Последните изменения на законовите разпоредби от 2019 г. поставят изискване пред ръководителите от публичния сектор да въведат политики и процедури за предварителен контрол за законосъобразност. Тези политики и процедури следва да са основани на няколко стълба. От една страна, осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност е необходимо да е съгласно издадените от Министъра на финансите указания за реда и начина на осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност. От друга, следва да е базирано на оценката на риска в организацията. И не на последно място политиките и процедурите се изисква да съблюдават цената на контрола въз основата на анализа разходи–ползи.
 • Румен Върбанов
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ ЗА УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
  Резюме: Реализирането на идеята за електронната демокрация е важна част на информационното общество, чиято реализация е приоритетна задача за страните от ЕС. В статията се анализират някои от основните проявления на електронната демокрация и тяхното отражение върху засилване на демокрацията, демократичните институти и демократичните процеси. Вниманието основно е насочено към изследване на предпоставките за реализиране на идеята за електронна демокрация в България. За целта са представени ключовите проблеми, свързани с функционирането на електронната демокрацията и причините за тяхното възникване. На основата на множество данни е направен сравнителен анализ на състоянието на информационното общество, електронното правителство и електронните услуги в България и в останалите страни от Европейския съюз. Подчертана е изключително важната роля, която социалните медии могат да играят в процеса на реализиране на различни форми на електронна демокрация. Основната теза на автора е, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са предпоставка и много важен фактор за развитието на електронната демокрация. Но решаващо значение за използването на интернет в различните форми на демократичния живот имат степента на е-готовност на страната, функциониращо електронно правителство и електронни услуги, трайният интерес на гражданите да участ-ват в управлението и да изискват прозрачност и свободен достъп до информация, правителството и гражданските организации, адекватна законодателна база, добре развито гражданско общество и стремеж за непрекъснато утвърждаване и развитие на демократичните институти.
 • Андрей Почтовюк
  Проблеми, свързани с реформите във висшето образование в Украйна
  JEL: I 21
  Резюме: В статията са разгледани приоритетните области в икономическото развитие на Украйна. Във връзка с тях се акцентира върху значението на инженерните кадри за предприятията от машиностроенето. Дадени са примери за приоритетите на водещи страни в света и се посочва значението на този отрасъл за икономическото развитие на Украйна. Във втората част се разглеждат реформите във висшето образование в съответствие с приоритетните области за икономическото развитие на страната. В таблична форма може да се проследи системата за обучение на специалисти в инженерни професии в конкретни висши училища. Направени са съпоставки и анализи. Накрая се правят изводи.
 • Нено Павлов
  ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР БЪРОВ – ДОСТОЛЕПЕН РАДЕТЕЛ ЗА АКАДЕМИЧНАТА КАУЗА, ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ, МАГИСТРАТ И ПОЛИТИК
  Ключови думи: -
  Резюме: -
 • Стоян Проданов, Стефан Станимиров
  РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР – КРИЗИСНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ДЕСЕТИЛЕТИЕТО
  Резюме: Настоящото изследване е съсредоточено върху развитието на българския застрахователен пазар през второто десетилетие на XX век. Последователно се дебатират проблемите на връзката между глобалния финансов сектор, застраховането и фазите на икономическите цикли; дебатът за значението на финансовия сектор и застраховането за икономическото развитие; установяването на корелационни връзки и зависимости между динамиката на БВП и динамиката на Брутния премиен приход (БПП) в сектор Общо застраховане в България за периода 2007–2019 г., като се лансират проспективни разсъждения и оценка за ефекта от глобалната пандемия COVID-19 върху българския застрахователен пазар. Линейният модел при реалистичен сценарий формира спад на БПП от 18,2%, при рецесия от 9,0% за БВП. Допълнително се оценява и дава изведена чрез модел прогноза, че спад от 12,4% до 25% на БПП от задължителната застраховка на автомобилистите „Граждан-ска отговорност“ (при посоченото ниво на рецесия за БВП) ще има разрушителен ефект за българския модел на общото застраховане, заради невъзможността да се изпълняват социалните функции на тази застраховка като защитата на пострадалите при пътнотранспортни произшествия.
 • Веселина Димитрова, Георги Маринов, Лино Маносперта
  РАЗВИТИЕ НА НИСКОВЪГЛЕРОДЕН ТУРИЗЪМ В ПУЛИЯ: ПРОУЧВАНЕ НА ПРОЕКТ I. ARCHEO.S
  JEL: Q560, L830
  Резюме: Настоящата статия има за цел да проучи основните фактори, оказващи влияние върху развитието на нисковъглеродния туризъм в регион Пулия, като се проучат нагласите на фокус група от 60 публични и частни заинтересовани страни в рамките на проект Интерег „Италия–Хърватия“, наречен I.-Archeo.S. Данните са събрани по време на нарочен I-Archeo.S маршрут (N = 40) и чрез допълнителни интервюта с участници (N=10) през март 2019 г. Статистическото моделиране е направено с t-тест, varimax ротация, както и с Likert-скали и са изследвани факторите на влияние върху поведението на туристите и нагласите за устойчив туризъм (в т.ч. наличие на екологично сертифициране, участие в екологични инициативи, интерес към типични продукти, осведоменост за зелените събития и др.). Резултатите от проучването показват, че нисковъглеродният туризъм се превръща в естествен път за стимулиране развитието на устойчивия туризъм в регион Пулия. Нарастващата необходимост от екологични знания и опазване на културното наследство се възприемат като значими фактори за насърчаване на нисковъглеродния туризъм. Направените констатации могат да помогнат на заинтересованите страни от туристическия и културния сектор в регион Пулия, да дадат нов приоритет на съществуващите ресурси и услуги през различните туристически сезони. Въпреки че в литературата са посочени измеренията на устойчивия туризъм, проучванията за нисковъглеродния туризъм все още са рядкост. Следователно настоящото изследване допринася за разширяване на знанията в тази област.
 • Камен Каменов
  Себепознаване и поведение в социалните структури
  JEL: Z19
  Резюме: В статията са разгледани по-конкретно структурните компоненти на себепознаването – себенаблюдение, себеанализ и себеконтрол. Направена е връзка на себепознаването с миналото и бъдещето и потенциала на личността сега. Анализира се значението на ценностната система за морала и съвестта и начинът, по който се реагира при различни ситуации. Себепознаването се свързва и със закона, чрез който се регламентира редът за протичане на обществените процеси. В заключение са синтезирани десет правила, които могат да послужат на всеки, който е решил да се себеконтролира и себеанализира.
 • Стоян Проданов, Цветан Павлов
  Сравнителен анализ на водещи модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението
  JEL: G12, G14
  Резюме: В разработката се анализира в дълбочина същността на рационалните модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението (consumption-based asset pricing models) и се извеждат най-перспективните съвременни тенденции в областта. Първоначално е представена концептуалната рамка на моделите, обвързващи макроикономически и финансови зависимости, и е развита математическата ос-нова на класическия CCAPM. След това са изведени водещите подходи за модификация на базовия модел, преодоляващи част от неговите недостатъци. Анализирани са предимствата, недостатъците и способността на съвременните модели, базирани на потреблението, да пресъздадат емпиричните зависимости в доходността и риска на финансовите активи. Водещият извод от статията е, че все още липсва убедителен, консенсусен рационален модел, който пресъздава в достатъчна степен характеристиките на финансовите пазари. От иконометрична гледна точка, най-близо в това начинание е моделът на дългосрочния риск на Bansal и Yaron (2004) и неговите модификации.
 • Вениамин Тодоров
  СТАБИЛИЗАЦИОННА РОЛЯ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19 КРИЗАТА
  Резюме: Изследването се фокусира върху стабилизационната макроикономическа политика, анализирайки ролята й по време на икономическа криза, предизвикана от COVID-19 пандемията. Внимание се обръща както на паричната, така и на фискалната политика. Използват се данни за макроикономическата активност, инфлацията, строгостта на ограничителните мерки, равнището на несигурността, степента на финансов стрес за финансовата система и др. Проверяват се две хипотези, формулирани по следния начин. Първата заявява, че с оглед на особеностите на COVID-19 екзогенния шок беше налице необходимост от бърза и решителна реакция чрез стабилизационната макроикономическа политика. Втората хипотеза твърди, че експанзионистичната макроикономическа политика е изиграла ключова роля за излизането от COVID-19 рецесията и преминаването към процес на възстановяване на икономиките. И двете хипотези се потвърждават.
 • Величко Петров
  СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА И ПРАКТИКА – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ
  Ключови думи: -
  Резюме: -
 • Никола Вуянович, Милош Павлович
  УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯ НА КРИЗА
  Резюме: Предмет и обект: Изследвано е управлението на малки и средни предприятия (МСП) в условията на криза, с акцент върху въздействието на пандемията от COVID-19. Целта на изследването е да идентифицира стратегии и най-добри практики за повишаване на устойчи¬востта и способността за оцеляване на МСП в такива условия. Методи: Изследването се основава на цялостен подход за преглед на литературата, като се анализират предишни проучвания и публикации за управлението на МСП по време на криза. Той също така включва казуси и емпирични данни от практиката. Резултати: Анализът разкрива, че МСП са изправени пред уникални предизвикателства по време на криза, когато са нарушени веригите за доставки, намалено е потребителското търсене и се налагат финансови ограничения. Въпреки това иновативните решения, сътрудничеството между заинтересованите страни и подкрепящите правителствени политики играят решаваща роля, която позволява на МСП да се адаптират и възстановят. Заключения: Въз основа на констатациите се доказва, че ефективните управленски практики, включително адаптиране, цифрова трансформация, финансово управление и планиране при кризи, са жизненоважни за оцеляването и растежа на МСП в условия на криза. Сътрудничеството между МСП и работата им в мрежа, заедно с подкрепящите правител¬стве¬ни политики, допринасят за колективното им възстановяване и устойчивост. Проучването подчертава значението на продължаване на изслед¬ванията и проучванията в областта на управлението на МСП в условията на криза с акцент върху стратегии за изграждане на устойчивост и устойчиви бизнес модели с оглед на психологическата устойчивост на заинтересованите от МСП страни.
 • Г. Драганов
  УПРАВЛЕНИЕ И ТРАНСФЕР НА РИСКА ПРИ ОБЕКТИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  Резюме: Авторът има за цел да разгледа един въпрос, по който досега не е правено изследване. В процеса на изложението се доказва, че управлението на риска има място в системата „Интелектуална собственост”. Чрез него ще се намалят причиняваните вреди от реализирането на „чисти” и спекулативни рискове. Специално внимание се отделя на трансфера на риска, свързан с продуктите на интелектуалната собственост. Като най-приемлив се приема застрахователният трансфер. Това налага в практиката да се въвеждат застраховки, свързани с обектите на интелектуална собственост.
 • Любомир Любенов, Анелия Любенова, Ивайло Христаков
  ФИНАНСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО
  JEL: Q14, Q18
  Резюме: Целта на изследването e установяване размерите на финансиране в българското пчеларство и техните тенденции. Реализирането на целта е осъществено чрез анализ на тенденциите и основните източници на финансови средства. Анализирано е финансовото подпомагане с европейски и държавни средства (Национална програма по пчеларство, схема de minimis, Програма за развитие на селските райони) за над 18 млн. лв. год., а от търговски банки и собствени източници за над 3 млн. лв. год. Съвместно те формират финансови пазари за над 21 млн. лв. год. в българското пчеларство. Предназначените за българското пчеларство европейски и държавни финансови средства от членството на страната в ЕС нарастват абсолютно, но намаляват относително спрямо общите средства. Българското пчеларство е получило достъп до допълнителни финансови средства, но не и пропорционално финансиране спрямо други сектори. Необходимо е допълнително финансово подпомагане на кошер за екосистемната услуга опрашване с цел осигуряване на биоразнообразие и продоволствена сигурност в ЕС. Финансирането на българското пчеларство ще продължи да нараства устойчиво.
 • Марияна Павлова
  ФИСКАЛНАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ЕВРОПА: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА АВТОНОМНОСТ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
  JEL: H71, H72
  Резюме: С възприемането на Европейската харта за местно самоуправление от почти всички европейски държави се цели вертикалното трансфериране на права и задължения от централно на местно ниво и разширяване приходните и разходните отговорности на общините. На практика обаче в нашата страна разрастващите се разходни отговорности на общините в комбинация с ограничените възможности за собствено финансиране поставят въпроса за тяхната зависимост от централната власт. Във връзка с това настоящата разработка е насочена към измерва¬нето и оценката на степента на данъчна автономност на местната власт в България и позиционирането й спрямо избрани европейски страни чрез използването на система от показатели, в резултат на което се дава оценка на един от ефектите от фискалната децентрализация – данъчната автономност на местното самоуправление.