Година 2017, Брой 3

Дата на издаване

28.9.2017 г.

Съдържание

 • А. Наконечна, А. Лактионова
  АДАПТАЦИЯ НА ФИНАНСОВАТА АРХИТЕКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА: КОЛИЧЕСТВЕНИ ДОМИНАНТИ В ЦИКЛИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
  Резюме: В статията се разглеждат свойствата на адаптацията на архитектурата на бизнеса и финансовата архитектура в цикличното развитие на икономиката. Изтъква се значението на способността за регулиране както на отделните компоненти, така и... В статията се разглеждат свойствата на адаптацията на архитектурата на бизнеса и финансовата архитектура в цикличното развитие на икономиката. Изтъква се значението на способността за регулиране както на отделните компоненти, така и на архитектурата като цяло в съответствие с етапите на икономическия цикъл по отношение намаляването на бизнес и финансовите ограничения и намаляването на капиталовите разходи. Разглежда се адаптирането на финансовата архитектура на големите металургични предприятия за периода на бизнес цикъла в Украйна. Преценяват се скоростта на динамичното адаптиране на архитектурата въз основа на ключови промишлени предприятия в Украйна, както и акселерацията на моделите на адаптивни промени.
 • Теофана В. Димитрова
  ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ПОЗИЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПОСРЕДСТВОМ SPACE АНАЛИЗ
  JEL: M31, L22
  Резюме: Адекватното определяне на мястото на организацията във външната среда спрямо другите в отрасъла служи като основа на стратегически решения, обединява всички ресурси и дейности, детерминира постигането на успех и изграждането на... Адекватното определяне на мястото на организацията във външната среда спрямо другите в отрасъла служи като основа на стратегически решения, обединява всички ресурси и дейности, детерминира постигането на успех и изграждането на устойчив бизнес. Статията представя един слабо познат (в теорията и практиката на маркетинговия мениджмънт) инструмент за анализ на стратегическата позиция и оценка на действието – SPACE анализът. В нея се демонстрират и част от достойнствата на метода. В същото време се систематизират някои от най-често използваните SPACE фактори за оценка на стратегическата позиция въз основа на проучена руско- и англоезична специализирана литература. Приложението на метода се апробира на примера на индустриално предприятие от сектор „Производство на вина от прясно грозде”.
 • Велин С. Станев
  ИСТОРИЧЕСКОТО ПЕРИОДИЗИРАНЕ НА РЕКЛАМАТА – ПРОБЛЕМИ И ИНТЕНЦИИ
  JEL: M37, M31
  Резюме: Този текст се фокусира върху някои противоречия в историческата периодизация на рекламните артефакти и практики при проследяването на рекламния развой в литературните източници с учебна насоченост, както и върху проблемната... Този текст се фокусира върху някои противоречия в историческата периодизация на рекламните артефакти и практики при проследяването на рекламния развой в литературните източници с учебна насоченост, както и върху проблемната семантика на някои от използваните термини.
 • Деница Загорчева, Йорданка Велчева
  БЮДЖЕТНАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАТО ФАКТОР ЗА ЕДНОВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ И ИНДУСТРИАЛНИЯ БИЗНЕС
  Резюме: В статията се представят резултатите от изследване ролята на бюджетната децентрализация за развитие на общините и на индустриалния бизнес. Целта е да се посочат взаимната връзка и зависимост между собствените приходи на общините,... В статията се представят резултатите от изследване ролята на бюджетната децентрализация за развитие на общините и на индустриалния бизнес. Целта е да се посочат взаимната връзка и зависимост между собствените приходи на общините, които характеризират тяхната финансова политика и инвестиционната им политика, от една страна, и степента на развитие на индустрията на територията им. Развитието на индустриалния бизнес се влияе, макар и опосредствано, от инвестиционната политика на общините и от своя страна допринася за увеличение на собствените им приходи.
 • Десислава В. Петровска
  СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
  JEL: G21, G30
  Резюме: Стратегическото управление на търговските фирми в условията на криза поставя сериозен акцент върху управлението и контрола на риска. В света не съществува бизнес дейност, която не е съпро¬водена с различни видове риск. В една силно... Стратегическото управление на търговските фирми в условията на криза поставя сериозен акцент върху управлението и контрола на риска. В света не съществува бизнес дейност, която не е съпро¬водена с различни видове риск. В една силно конкурентна и турбулентна среда ясното свързване на стратегията на търговската фирма и управле¬нието на риска дава възможност да се идентифицира и управлява рискът от заобикалящата среда и настъпващите движения в нея. Стратегическото управление на риска създава защитна стойност, което гарантира устойчива вътрешна среда. Това е непрекъснат процес, който се вгражда в стратегията.