Година 2018, Брой 3

Дата на издаване

25.9.2018 г.

Съдържание

 • МАРИЯНА ПАВЛОВА
  ФИСКАЛНАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ЕВРОПА: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА АВТОНОМНОСТ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
  JEL: H71, H72
  Резюме: С възприемането на Европейската харта за местно самоуправление от почти всички европейски държави се цели вертикалното трансфериране на права и задължения от централно на местно ниво и разширяване приходните и разходните... С възприемането на Европейската харта за местно самоуправление от почти всички европейски държави се цели вертикалното трансфериране на права и задължения от централно на местно ниво и разширяване приходните и разходните отговорности на общините. На практика обаче в нашата страна разрастващите се разходни отговорности на общините в комбинация с ограничените възможности за собствено финансиране поставят въпроса за тяхната зависимост от централната власт. Във връзка с това настоящата разработка е насочена към измерва¬нето и оценката на степента на данъчна автономност на местната власт в България и позиционирането й спрямо избрани европейски страни чрез използването на система от показатели, в резултат на което се дава оценка на един от ефектите от фискалната децентрализация – данъчната автономност на местното самоуправление.
 • ГЮЛБАХОР КАРИМОВА
  АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОПИТ В ПРИВЛИЧАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
  JEL: F21
  Резюме: Статията разглежда чуждестранния опит за привличане на чуждестранни инвестиции по примера на страните, които най-успешно привличат чуждестранни инвестиции и в същото време са основни инвеститори в икономиката на Република... Статията разглежда чуждестранния опит за привличане на чуждестранни инвестиции по примера на страните, които най-успешно привличат чуждестранни инвестиции и в същото време са основни инвеститори в икономиката на Република Узбекистан, и политиката за привличане на чуждестранни инвестиции в Република Узбекистан. Анализирани са нормативни актове, касаещи свободните икономически зони като способ за привличане на чуждестранни инвестиции в Република Узбекистан. Извършен е сравнителен анализ на ефективността на инвестиционната политика и нейните характеристики в различните страни.
 • ХАСАН АЗИС
  КАЧЕСТВО И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕСА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ГЪРЦИЯ
  JEL: H71, H72
  Резюме: Настоящото изследване има за цел да установи позициите на държавната и общинската администрация и тяхната оценка спрямо процеса на децентрализация в Гърция; компетентностите и нагласите на администрацията относно децентрализацията;... Настоящото изследване има за цел да установи позициите на държавната и общинската администрация и тяхната оценка спрямо процеса на децентрализация в Гърция; компетентностите и нагласите на администрацията относно децентрализацията; степента на завършеност на децентрализацията и развитие на квалификацията на държавната и общинската администрация. Изработена е анкетна карта, в която са включени въпроси, свързани с оценката на децентрализацията в Гърция и нагласите на администрацията спрямо процеса. В изследването взимат участие 95 служители. Резултатите очертават трудности в процеса на децентрализация, както и начини за тяхното преодоляване.
 • Силвия Сашева Заркова
  РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  Резюме: Насърчаването на икономическото развитие на България при отчитане на спецификите в регионите се явява сериозно предизвикателство пред регионалното управление у нас. Настъпилите и продължаващи промени в политическите и икономическите... Насърчаването на икономическото развитие на България при отчитане на спецификите в регионите се явява сериозно предизвикателство пред регионалното управление у нас. Настъпилите и продължаващи промени в политическите и икономическите обстоятелства поста¬вят въпроса относно постигнатите резултати в развитието на страната. Настоящата разработка е насочена към изследване на различията в България по разделение на регионите според класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS), като оценява степента на икономическите, социалните и демографските предизвикателства чрез конструирането на многовариантен сравнителен анализ, базиран на комбинация от множество статистически значими индикатори. Извършеният анализ ясно очертава границите на регионалните диспропорции и необходимостта от подобряване на регионалната и кохезионна политика в страната.
 • Калина Л. Дурова
  КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РЕГИОНАЛНИТЕ ДИСПРОПОРЦИИ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Причините за регионалните различия са анализирани от теоретична гледна точка. Емпирично е изследвано въздействието на Кохезионната политика на Европейския съюз върху жизнения стандарт в областите на България. Формулирани са... Причините за регионалните различия са анализирани от теоретична гледна точка. Емпирично е изследвано въздействието на Кохезионната политика на Европейския съюз върху жизнения стандарт в областите на България. Формулирани са препоръки за максимализиране на полезния ефект на тази политика върху регионите у нас. Застъпва се тезата, че икономическите диспропорции между регионите са причина за социалните и демографските такива. Поради тази причина изследването се фокусира върху икономическите междурегионални различия и въз-действието върху тях на Кохезионната (Регионалната) политика на Европейския съюз, която представлява инструмент на Общността за постигане на икономическо и социално сближаване.